Tre ungdomar som går i en tunnel

Användandet av insatser med vetenskapligt stöd för att motverka brott bland barn och unga behöver öka

Publicerad:
Socialstyrelsen rekommenderar insatser som socialtjänsten i kommunerna bör erbjuda barn med normbrytande beteende och risk att återfalla i brott. Många av insatserna har funnits i Sverige under åtskilliga år men fler barn behöver få tillgång till dem.

Barn och unga som löper hög risk att begå brott behöver erbjudas insatser med vetenskapligt stöd. Under 2021 presenterade Socialstyrelsen ett kunskapsstöd där fem insatser rekommenderas för barn i åldrarna 6–17 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende. Insatserna är vetenskapligt utvärderade.

  • Socialstyrelsen har två rekommendationer för barn 6–11 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende; beteendebaserade föräldraskapsstödsprogram och multimodala KBT-baserade färdighetsträningsprogram.
  • För barn och unga 12–17 år har Socialstyrelsen tre rekommendationer; strukturerad familjebehandling i öppenvård, Treatment Foster Care Oregon (TFCO) som alternativ till institutionsvård samt strukturerad, individuell KBT-baserad beteende- och färdighetsträning.
  • Socialstyrelsen har också en rekommendation om att inte använda kon-sekvensprogram av typen Scared Straight.

Flera av insatserna har funnits i Sverige under flera år, men det är inte alla kommuner som erbjuder dem. Under 2023 kommer Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) genomföra informations- och utbildningssatsningar för att sprida kunskapen om insatser och arbetssätt för att motverka brott bland barn och unga. Syftet är att förbättra förutsättningarna för kommunerna att kunna implementera och använda kunskapen i praktiken.