Äldre man med barnbarn under ett träd.

Fler indikatorer och nyckeltal i öppna jämförelser för områdena äldre och social barn- och ungdomsvård

Publicerad:
Idag publiceras öppna jämförelser för områdena social barn- och ungdomsvård och äldreomsorg enligt en ny förbättrad modell som Socialstyrelsen presenterade tidigare i år.

I fjol fick Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag att utveckla öppna jämförelser genom att komplettera med indikatorer och nyckeltal för kvalitet och måluppfyllelse.

Den nya modellen innebär bland annat att

  • de flesta av kvalitetsindikatorerna endast samlas in vartannat år för att minska kommunernas uppgiftslämnarbörda

  • kvalitetsindikatorerna kompletterats med indikatorer för välfärd och en hållbar utveckling som baseras på registerdata och befintliga enkäter

  • nyckeltal som visar på kommunernas förutsättningar redovisas för att underlätta för kommunerna att följa upp och analysera verksamheten.

Förbättrat stöd till kommunerna

Indikatorer och nyckeltal presenteras i en ny Excelfil. Den har tagits fram för att stödja kommunernas uppföljning och analys. Filen innehåller

  • tabeller med samtliga indikatorer och nyckeltal för åren 2016–2023 för vald kommun, län samt riket

  • färdiga diagram där kommunen jämförs med riket över tid

  • analysstöd i form av tolkning och beskrivningar av indikatorer och nyckeltal

  • alla kommuners, läns och rikets uppgifter för åren 2016–2023, för vidare analys av uppgifterna.

Ökat samarbete med kommunerna

De områden som går in i den nya modellen under 2024 är Ekonomiskt bistånd, Funktionsnedsättning, LSS samt Våld i nära relationer. Den publiceringen planeras ske i juni.

Socialstyrelsen vill involvera kommunerna i utvecklingen av öppna jämförelser. I januari eller februari 2024 planeras ett användarseminarium där kommuner kommer att få tillfälle att ge sina synpunkter på den nya modellen och den nya Excelfilen. Mer information om detta kommer i vårt nyhetsbrev.

Rapport om den nya modellen