Suddig vårdpersonal kollar i blåa uppdragslådor.

Förslag på hur regionala cancercentrum kan utvecklas

Publicerad:
Nu har Socialstyrelsen publicerat analysen av utvecklingen vid de sex regionala cancercentrum som finns i Sverige. Socialstyrelsen konstaterar att det fungerar bra överlag samtidigt som det finns utrymme för förbättringar.

Analysen fokuserar på två områden:

 • ett mer effektivt arbete med att förebygga cancer och upptäcka cancer tidigt,

 • mer sammanhållna vårdprocesser där endast medicinskt motiverade väntetider förekommer.

– De regionala cancercentrumen (RCC) i Sverige bedriver ett framgångsrikt arbete på många sätt. Samtidigt har de olika förutsättningar och utmaningar. Det kan till exempel vara en större utmaning att nå ut och skapa samsyn när fler regioner ingår i sjukvårdsregionen eller att styrmodeller och val av organisering av RCC är olika, säger Louise Strandendahl, utredare på Socialstyrelsen.

Förslag på utvecklingsområden

Det är viktigt att ta hänsyn till olikheterna men också att utifrån dem dra lärdomar som bidrar till att de regionala cancercentrumen kan utvecklas och förbättras gemensamt. I Socialstyrelsens analys av utvecklingen vid RCC ger vi  bland annat följande förslag till utveckling:

 • Identifiera RCC:s roll och uppdrag inom omställningen till en god och nära vård.

 • Tydliggör RCC:s uppdrag inom prevention och utöka samarbetet med andra aktörer som arbetar med prevention.

 • Arbeta mer aktivt och långsiktigt för att nå personer som idag inte deltar i screeningprogrammen.

 • Utvärdera de standardiserade vårdförloppen.

Vi uppmärksammar samtidigt

 • Att alla patienter inte informeras om att de utreds inom ett standardiserat vårdförlopp är en mycket allvarlig brist där det behövs förändring.

 • Utmaningar med kompetensförsörjning genomsyrar samtliga områden.

 • Ett utökat samarbete och erfarenhetsutbyte behövs mellan respektive RCC.

Läs mer i vår analys
Analys av utvecklingen vid regionala cancercentrumArtikelnummer: 2023-9-8752|Publicerad: 2023-10-04

Analysen görs vart annat år. Analysen 2021 var mer övergripande och två av utvecklingsförslagen var då att:

 • Utveckla helhetsperspektivet på cancervården – från förebyggande arbete och tidig upptäckt till rehabilitering och palliativ vård.

 • Prioritera utvärdering som visar på värdet av insatserna, snarare än be-skrivningar av genomförda aktiviteter.

Analysen fungerar som stöd till både RCC och deras samverkansparter i deras arbete. Den är samtidigt ett underlag för regeringen för den årliga överenskommelsen mellan staten och SKR om uppdatering av den nationella cancerstrategin.

 

Fakta om regionala cancercentrum

Regionala cancercentrum (RCC) är regionernas kunskapsorganisation inom cancerområdet. I Sverige finns sex RCC, ett i varje sjukvårdsregion. Tillsammans med regionerna arbetar RCC för en mer patientfokuserad, tillgänglig och jämlik cancervård.