Patient och läkare på vårdcentral

Kunskapsstöd för sjukskrivning och rehabilitering ska ge alla patienter rätt insatser från början

Publicerad:
Brister i arbetet med sjukskrivning och relaterad rehabilitering innebär stora kostnader för samhället och leder till längre sjukskrivningar och isolering för patienter. En enkät bland läkare visar att tidsbrist, avsaknad av rutiner och otydlighet i vem som gör vad är några av utmaningarna.

Med mer kunskap och ett mer enhetligt arbetssätt kan hälso- och sjukvården jobba mer effektivt och få tid till annat, läkare känna sig tryggare i sina bedömningar och patienter komma tillbaka till arbete och livskvalitet snabbare än idag.

Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt kunskapsstöd som ska stödja hälso- och sjukvården att arbeta systematiskt, samordnat och patientsäkert med sjukskrivning och rehabilitering. Målet är att alla patienter ska få rätt insatser från början, oavsett vem man är, vem man möter eller var man bor.

Roller, process och ansvar förtydligas

– I de flesta fall är patientens sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess oproblematisk. Ibland är processen mer komplicerad och då kan bristerna få större konsekvenser. Vi har med hjälp av många olika experter förtydligat processen för det försäkringsmedicinska arbetet och också förtydligat roller och ansvar både inom hälso- och sjukvården och mellan hälso- och sjukvården och andra involverade aktörer, säger Anders Berg, enhetschef på Socialstyrelsen, och fortsätter:

– Det är viktigt att alla, inklusive patienten, vet vem som ansvarar för vad. Nu blir det till exempel tydligt att det är läkaren som ansvarar för den försäkringsmedicinska bedömningen och intygar att patienten har behov av sjukskrivning. Läkaren ansvarar även för planering och uppföljning av sjukskrivningen.

Checklistor till varje del

Ambitionen har varit ett kunskapsstöd som ger vägledning i hela processen med sjukskrivning och rehabilitering, men även att stödet ska vara kliniskt användbart. Därför finns till exempel checklistor till varje del i processen.

Det nya kunskapsstödet ingår i ett större paket tillsammans med det befintliga försäkringsmedicinska beslutsstödet för cirka 125 olika diagnoser, en lägesbeskrivning baserad på enkätsvar från 1 389 läkare och ett kommande ramverk för uppföljning. Alla delar ska vara klara i början av 2024 och samlas då på en ny webbplats som gör det ännu enklare att använda stöden.

Stöd till dem som ska skapa förutsättningar

– Beslutsfattare och chefer inom hälso- och sjukvården måste skapa rätt förutsättningar för läkarna att kunna utföra arbetet med sjukskrivning och relaterad rehabilitering på ett bra sätt. Till exempel genom styrande dokument och rutiner. Underlag till det finns i kunskapsstödet, säger Anders Berg.