Äldre och yngre kvinna utomhus

Motverka skadlig alkoholkonsumtion och ofrivillig ensamhet bland äldre

Publicerad:
Alkoholkonsumtionen ökar bland äldre personer. Många äldre personer upplever också att de är ofrivilligt ensamma. De här frågorna är alltid viktiga att arbeta med, men kan bli särskilt påtagliga under julen och andra storhelger. Nu finns nya stöd för dig som är chef eller arbetar nära äldre personer och som vill arbeta med frågorna i din verksamhet.

Att bli äldre innebär en ökad risk för psykisk ohälsa eftersom åldrandet i sig kan leda till förlust av tidigare förmågor, ett försvagat socialt nätverk och ofrivillig ensamhet. Det finns också andra faktorer som ytterligare kan försämra den psykiska och fysiska hälsan, till exempel en skadlig alkoholkonsumtion eller upplevelsen av att vara ofrivilligt ensam.

Äldre personer över 75 år är en av de grupper som oftast upplever att de är ofrivilligt ensamma. Ofrivillig ensamhet har en negativ påverkan på både individens fysiska och psykiska hälsa. En hög alkoholkonsumtion kan också medföra negativa hälsoeffekter, effekter som blir skadligare ju äldre vi blir.

Socialstyrelsen har tagit fram nya stöd för dig som är chef eller arbetar nära äldre personer. Utgångspunkten är att äldre personer ska känna trygghet, få stöd och hjälp utifrån sina behov och ges möjlighet till ett självständigt liv och en meningsfull tillvaro.

Stöd för att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer

Socialstyrelsen har tagit fram olika typer av material för att öka kunskapen om ofrivillig ensamhet bland äldre personer, och ge stöd till verksamheter som vill arbeta med frågan.

Vägledning för att förhindra ofrivillig ensamhet bland äldre personer

Vägledningen riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och personal som möter äldre personer inom primärvård och äldreomsorg.

Genom att samordna samhällets insatser går det att förebygga och motverka de negativa effekterna som ofrivillig ensamhet kan innebära. Det kan i sin tur ge äldre personer och deras anhöriga en bättre hälsa och ökad livskvalitet.

Förebygg ofrivillig ensamhet hos äldre personer – fakta och reflektionsfrågor avsett för hemtjänst och särskilt boende för äldre

Materialet riktar sig till hemtjänsten och särskilda boenden för äldre och innehåller bland annat reflektionsfrågor om ofrivillig ensamhet och hur den egna verksamheten är utformad. Tanken är att chefer tillsammans med sin personal går igenom frågorna för att identifiera styrkor och vad som kan behöva utvecklas i verksamheten.

Utbildningspaket om äldre och alkohol

Vårt nya utbildningspaket om äldre och alkohol består av tre delar – en webbutbildning, ett stödmaterial för chefer och nedladdningsbara fördjupningstexter.

Webbutbildning i två versioner

Webbutbildningen om äldre och alkohol finns i två versioner: en för hemtjänst och hemsjukvård, och en för biståndshandläggare.

Utbildningen tar bland annat upp varför en hög alkoholkonsumtion bland äldre är problematisk och vilka tecken som kan tyda på att den äldre har alkoholproblem. I utbildningen finns också utrymme för att reflektera kring bemötande och vad personalen kan göra i olika situationer.

Versionen för biståndshandläggare ger även kunskaper om hur handläggare kan agera i olika situationer vid utredning av behov av stöd.

Stödmaterial för chefer

Stödmaterialet ska vara ett stöd för chefen att tillsammans med sin personal lyfta frågan om äldre och alkohol och att tillsammans söka efter lösningar på situationer som kan uppkomma. Stödmaterialet finns både i form av PPT-bilder och en version med PPT-bilder tillsammans med talmanus.

Fördjupningstexter

De fördjupande texterna handlar om alkohol och läkemedel, hur man kan fråga om alkohol och mer om sekretess. Vi har även tagit fram reflektionsfrågor till handläggare.

Utbildningspaketet Äldre och alkohol – för hemtjänst och hemsjukvård  – Utbildningsportalen

Utbildningspaketet Äldre och alkohol – för biståndshandläggare – Utbildningsportalen