Patient och läkare på vårdcentral

Ny rapport belyser hur vårdkontakterna fungerar för vuxna personer på LSS-boende

Publicerad:
Socialstyrelsen har kartlagt och analyserat möjligheterna för vuxna personer med funktionsnedsättningar i LSS-boenden att få tillgång till hälso- och sjuk-vård. Myndigheten har också tittat på vilken påverkan som pandemin har haft på tillgången.

- Rapporten visar att det finns behov av att vidta åtgärder för att säkerställa så att omvårdnad och tillgång till hälso- och sjukvård finns för vuxna som bor i LSS-boende blir lika över hela landet, säger Ann Bergman, utredare på Socialstyrelsen.

Bilden som framkommer av resultaten om målgruppen får tillgång till hälso- och sjukvård utifrån sina individuella behov är tudelad. Det är 63 procent av verksamhetscheferna som uppger att det finns generella brister avseende resurstillgång inom hälso- och sjukvården. Bland annat lyfts att det är brist på läkare vid vårdcentralerna och i verksamheter för habilitering och låg läkarmedverkan på LSS-boenden. Tillgången till specialiserad vård som psykiatri är begränsad. Samtidigt bedömer 97 procent av verksamhetscheferna som tillfrågats vid vårdcentraler att de i stort sett kan erbjuda de vuxna på LSS-boenden tillgång till hälso- och sjukvård.

Målgruppen saknar ofta tillgång till internet och Bank ID

I analysen framkommer att det finns svårigheter för målgruppens möjligheter att komma i kontakt med hälso- och sjukvården. Målgruppen saknar ofta tillgång till internet och Bank-ID, vilket bidrar till att försvåra kontaktvägarna och i förlängningen också tillgången till hälso- och sjukvård.

Resultatet visar även att förekomsten av årliga hälsokontroller varierar över landet. Årliga hälsokontroller kan vara ett sätt att identifiera när målgruppen har behov av hälso- och sjukvård och kan på så sätt även bidra till en jämlik vård.

Svaren om tillgången till vård under pandemin varierar

Resultaten visar att vuxna personer på LSS-boenden i stort sett fått tillgång till den hälso- och sjukvård de hade behov av under covid-19 pandemin fram till att restriktionerna upphävdes den 1 april 2022. När det gäller tillgång till läkare på boenden är uppfattningarna olika om i vilken utsträckning det förekom. Av enkätsvaren från verksamhetscheferna vid vårdcentralerna framgår att 51 procent av personerna som bor på LSS-boenden hade samma möjlighet att träffa läkare på LSS-boendet och 41 procent av enhetscheferna uppger att det inte förekom att läkaren besökte den enskilde hemma på LSS-boendet.

Så samlades uppgifter in

Socialstyrelsen har genom enkäter till verksamhetschefer vid vårdcentraler och enhetschefer vid LSS-boenden, intervjuer med läkare vid vårdcentraler och med medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) i kommuner samt dialoger med externa aktörer, fått en samlad bild av hur situationen för målgruppen ser ut och såg ut under pandemin. Totalt 656 verksamheter svarade på enkäten till bostad med särskild service för vuxna, svarsfrekvensen uppgick till 63 procent. Totalt 282 vårdcentraler svarade, svarsfrekvensen var därmed 38 procent av de som tillfrågades.

Ta del av rapporten
Vårdkontakter i LSS-boendeArtikelnummer: 2023-2-8374|Publicerad: 2023-02-21