Flera personer sitter runt ett bord och samtalar. Några är sjukvårdspersonal.

Ny webbutbildning i teambaserat arbetssätt med äldre personer

Publicerad:
Socialstyrelsen har tagit fram en webbaserad utbildning i teambaserat arbetssätt i arbetet med äldre personer som har sammansatta behov. Syftet med ett teambaserat arbetssätt är att bidra till kontinuitet i vården och omsorgen om den äldre personen och att underlätta bedömningar som kräver flera perspektiv eller kompetenser.
  • Ett teambaserat arbetssätt bidrar till ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen för den äldre personen och sätter individens behov i centrum på ett tydligt sätt, säger Ulla Haraldsson, utredare i projektgruppen för utbildningen.

Kunskapsmaterialet ska ge stöd för ett teambaserat arbetssätt såväl inom en verksamhet, som mellan verksamheter och över huvudmannagränser.  I webbutbildningen finns tillhörande reflektionsmaterial.

Webbutbildningen ska bidra till att beslutsfattare, chefer och de olika yrkesgrupper som arbetar i verksamheter som möter äldre personer med sammansatta behov, ska få ökad kunskap om och förståelse för:

  • vad teambaserat arbetssätt är och varför det är viktigt,
  • vilka förutsättningar som krävs för/möjliggör teamarbete, samt
  • hur samarbete mellan olika yrkesroller och professioner inom och över verksamhetsgränserna kan skapas, bibehållas och fördjupas.

För dig som arbetar med äldre personer

Målgruppen för kunskapsmaterialet är beslutsfattare, chefer, verksamhetsutvecklare och teamledare samt olika yrkesgrupperna som arbetar i socialtjänstens verksamheter för äldre personer, i kommunalt finansierad hälso- och sjukvård, tandvården samt i regionfinansierad primär- och slutenvård.

Om teambaserat arbetssätt

Ett teambaserat arbetssätt ska bidra till att äldre personer med sammansatta behov i större utsträckning får sina insatser individanpassade, personcentrerade och samordnade. Det teambaserade arbetssättet ska främja kvalitet i utförandet och kan leda till förståelse och respekt för den enskildes behov, livssituation, förutsättningar och egna vilja. Ett multiprofessionellt och teambaserat arbetssätt kan bidra till kontinuitet i vården och omsorgen och underlätta bedömningar som kräver flera perspektiv eller kompetenser.

Läs mer och gå utbildningen

Arbete för att höja kunskap och kompetens om äldre personer

 För att äldre personer ska behålla sin hälsa och övriga livsförutsättningar så länge som möjligt behöver vård och omsorg bygga på de förmågor och behov varje individ har. Det krävs ökad kompetens för att bedöma vilka insatser som tillgodoser de individuella behoven.

 Socialstyrelsen arbetar för att – i dialog och samverkan med olika aktörer – utveckla kvaliteten i vård och omsorg för äldre personer genom att styra och stödja utvecklingen genom föreskrifter och rekommendationer, metod- och kunskapsstöd, fördelning av statsbidrag och genom att följa upp kvaliteten genom statistik och analys. Insatserna bidrar på olika sätt till att uppfylla äldre personers behov av personcentrerad vård och omsorg.

Läs mer om vårt arbete för att stödja hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten på sidan Äldre (LÄNK) https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/aldre/

Stärkt arbetssätt som sätter personen i fokus

Socialstyrelsen stödjer den omställning av hälso- och sjukvården som kallas ”God och nära vård”. Omställningen syftar bland annat till att vården ska organiseras utifrån invånarens behov och förutsättningar vilket ställer krav på samverkan mellan vårdgivare och socialtjänst. Det ingår också att lägga större fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser. I det ingår att stödja den enskilda att ta hand om sin hälsa.

God och nära vård – Kunskapsguiden

Samordnad vård och omsorg – Kunskapsguiden

Samordnad vård och omsorg - Kunskapsguiden

Personcentrering är ett förhållningssätt som grundas på principer om att mottagaren är en person med förmågor och behov, att personen är delaktig och där personalen är en resurs i personens hälsoprocess.

Personcentrering – Kunskapsguiden

Personcentrerad omvårdnad, inom temat Demenssjukdomar hos äldre personer – Kunskapsguiden