Flera personer, varav några är sjukhuspersonal, står runt patient med skadad hand, som ligger i säng på sjukhus.

Plan för att minska bristen på vårdplatser

Publicerad:
Sverige behöver komma tillrätta med bristen på vårdplatser. Socialstyrelsen stödjer regionerna i arbetet med att minska bristen och har nu i en delrapport tagit ett steg närmare en nationell plan för hur det kan gå till.

– En av utgångspunkterna för den nationella planen är de regionala riktvärdena som Socialstyrelsen presenterade innan sommaren. Riktvärdena tydliggjorde att antalet disponibla vårdplatser behöver öka snarast, samtidigt som man måste arbeta med att minska behovet av vårdplatser på sikt. Den nationella planen kommer att beskriva insatser inom båda dessa områden, berättar Sofia Norberg, utredare på Socialstyrelsen.

Delrapporten beskriver myndighetens inriktning för det fortsatta arbetet. Den utgår ifrån fem fokusområden:

  • Etablera systematisk produktions- och kapacitetsstyrning för en mer behovsbaserad vårdplatsplanering

  • Säkerställ hållbar kompetensförsörjning så att flera vårdplatser kan öppnas

  • Använd kompetensen ändamålsenligt för att möjliggöra fler vårdplatser med tillgänglig personal

  • Ställ om till en god och nära vård för att påverka behovet av sluten vård på sjukhus

  • Agera för säker vård för att minimera undvikbar sluten vård

I delrapporten ingår också exempel på hur vissa regioner arbetar för att minska behovet av vårdplatser och räkneexempel på hur vissa åtgärder får effekt i form av minskat antal vårdplatser.  

Exempel: fallprevention minskar behovet av vårdplatser

Minskar antalet fallolyckor som resulterar i slutenvård med 10 procent innebär det ett minskat vårdplatsbehov med ungefär 220 vårdplatser. (Antalet fall har visats kunna minska med upp till 31 procent om anpassningar i hemmet görs av legitimerad arbetsterapeut.)

– Det kommer inte att finna en lösning på problemet med bristen. I slutrapporten planerar vi för att föreslå insatser och åtgärder på statlig, regional och kommunal nivå. På statlig nivå behöver vi bland annat skapa förutsättningar för regional och kommunal nivå att driva arbetet med att öka antalet vårdplatser. Det blir mer konkret i slutrapporten, berättar Caroline Kevin, utredare på Socialstyrelsen.

Slutrapporten publiceras den 31 maj 2024.

Läs delrapporten
På väg mot en nationell plan för att minska bristen på vårdplatserArtikelnummer: 2023-10-8814|Publicerad: 2023-10-31

Webbinarium 16 november

Den 16 november pratar vi bland annat om vårdplatser under temat jämlik vård. Läs mer och anmäl dig till "Jämlikhet i vården - hur når vi dit, för barn, unga och vuxna".