Tre ungdomar som går i en tunnel

Så kan barn och unga hindras från att hamna i grov kriminalitet

Publicerad:
Det rådande läget med eskalerande våldsdåd kräver effektiva och omfattande insatser för att barn inte ska hamna i grov kriminalitet. Socialstyrelsen har under de senaste månaderna medverkat i ett regeringsuppdrag om att föreslå en samverkansstruktur för arbetet med barn och unga i och i närheten av miljöer kopplade till organiserad brottslighet.

Rapporten Bob – Barn och unga i organiserad brottslighet lämnades till Justitiedepartementet den 29 september och i den har myndigheten tillsammans med Polismyndigheten och Statens Institutionsstyrelse kommit överens om ett förslag på en samverkansstruktur mellan myndigheter och aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

 

Socialstyrelsen ser den föreslagna strukturen som en möjlighet att snabbare kunna ge skydd och stöd till de barn och unga som har störst behov – till exempel att identifiera barn som står i begrepp att rekryteras, socialiseras eller tvingas in i kriminalitet men också att motivera potentiella avhoppare, säger Annika Öquist, enhetschef på Socialstyrelsen.

Socialtjänstens roll i det brottsförebyggande arbetet

Socialtjänsten jobbar med alla typer av utsatthet hos barn och unga. Barn som begår brott är en av dem. I dag finns en särskild utmaning i att en mindre grupp barn och unga på kort tid begått mycket grova våldsbrott.

–  Samverkan i olika former är nödvändigt för ett effektivt brottsförebyggande arbete. Men vi måste bli bättre på att sätta in effektiva insatser till de individer som behöver det, så tidigt som möjligt, säger Annika Öquist, enhetschef på Socialstyrelsen.

Tydligare prioritering av rekommenderade insatser för socialtjänsten

Socialstyrelsen lyfter i rapporten att det finns kunskap om vilka insatser som krävs för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott bland barn och som har starkt stöd i forskningen.

Dessa insatser behöver användas i betydligt högre grad än vad som görs idag, säger Annika Öquist.

Socialtjänsten kan även behöva ge avhopparinsatser till barn för att lämna organiserad brottslighet. Det som bland annat skiljer arbetet med avhoppare från socialtjänstens ordinarie arbete, är det nära samarbetet med polisen som gör hotbilds- och riskbedömningar och där olika skyddsåtgärder kan behöva sättas in.

Läs hela rapporten

Fakta rekommenderade insatser för att motverka normbrytande beteende hos barn och unga

  • Föräldraskapsstöd – program för föräldrar för att bland annat stärka relationer och uppfostringsstrategier.

  • Färdighetsträningsprogramprogram för barn för att stärka förmågan till känsloreglering, problemlösning och socialt samspel.

  • Strukturerad familjebehandling – program som syftar till att minska konflikter i familjen, stärka föräldrars uppfostringsstrategier och barnets prosociala beteende.

  • Behandlingsteam runt barnet som är placerat i ett särskilt familjehem - Treatment Foster Care Oregon (TFCO). Förutom behandlingsfamilj finns en ungdomsterapeut och en färdighetstränare som arbetar direkt med barnet, och en familjeterapeut som arbetar med ursprungsfamiljen.

  • Strukturerad, individuell KBT-baserad beteende- och färdighetsträning - Insatsen ges individuellt för att utveckla prosociala beteenden och tankesätt samt självkontroll, problemlösning och konsekvenstänkande.

Läs mer här om våra rekommenderade insatser

Läs mer här om avhopparverksamheter i kommunerna