Flickor på lekplats

Start för arbetet med att skapa ett nationellt hälsoprogram för barn och unga

Publicerad:
Syftet med ett nationellt hälsoprogram är att skapa goda förutsättningar för hälsa och utveckling och uppnå en sammanhållen, regelbunden och jämlik hälsouppföljning för barn och unga till och med 20 års ålder. Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att arbeta fram programmet tillsammans med fem systermyndigheter.

– Att skapa bästa möjliga hälsa och utveckling för våra barn och unga är en av våra högst prioriterade frågor. Det behövs kunskap och erfarenhet från skilda områden för att ta fram hälsoprogrammet. Vi ser mycket fram mot samverkan med de andra myndigheterna som också fått uppdraget och också mot dialogen med professionsföreningar, regioner, kommuner, civilsamhälle och många andra, säger Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen.

Bakgrunden till regeringsuppdraget är att den svenska barn och ungdomshälsovården behöver bli mer sammanhållen och genomföra fler förebyggande och hälsofrämjande insatser. Uppföljningen av barns och ungas hälsa och utveckling behöver förbättras och ske mer systematiskt för att barn och unga ska kunna erbjudas effektiva och likvärdiga insatser. Centrala aktörer i arbetet är mödrahälsovården, barnhälsovården, skolan inbegripet elevhälsan, ungdomsmottagningar, vård- och hälsocentralerna, tandvården, socialtjänsten och förskolan.

– Ett nationellt hälsoprogram utvecklar samverkan mellan de aktörer som barn, unga och deras föräldrar möter. Det är betydelsefullt för att kunna upptäcka behov och erbjuda insatser i rätt tid på ett effektivt sätt. Hälsoprogrammets kunskapsstöd för att främja systematiska arbetssätt och stärka samarbete ska förbättra förutsättningarna till en god hälsa för barn och unga över tid, säger Maria Hilberth, enhetschef vid Socialstyrelsen.

Uppdraget är en del av omställningen till en god och nära vård, med primärvården som nav, och ska slutredovisas i oktober 2026.

Omfattande samverkan

Det nationella hälsoprogrammet ska tas fram tillsammans av Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering samt Skolverket. Även andra myndigheter kommer involveras.

Dessutom kommer dialog och samverkan ske med bland andra organisationer som företräder barn och unga, professionsföreningar, patient- brukar- och anhörigorganisationer. Även andra aktörer i det civila samhället som är viktiga för barns och ungas hälsa och utveckling kommer involveras.

Utredning, förstudie och uppdrag

I augusti fick Socialstyrelsen regeringens uppdrag att ansvara för att ta fram ett nationellt hälsoprogram för barn och unga till och med 20 års ålder. Uppdraget ska genomföras tillsammans med fem expertmyndigheter inom området.

Uppdrag att ta fram ett nationellt hälsoprogram för barn och unga – Regeringen

Till grund för uppdraget ligger bland annat Socialstyrelsens ”Slutrapport – Förstudie avseende ett nationellt hälsoprogram för barn och unga”, publicerad 2022. 

Förstudien genomfördes utifrån slutsatserna i den statliga utredningen Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga, SOU 2021:34.