Sjukvårdspersonal med skyddsutrustning pratar med varann.

Utvärdering av universitetssjukvården

Publicerad:
Socialstyrelsen har utvärderat universitetssjukvården utifrån hur den lever upp till beslutade mininivåer. Utvärderingen har varit inriktad mot klinisk forskning, utbildning av läkare samt utveckling av hälso- och sjukvården.

Genom att göra nationella jämförelser och lyfta lärande exempel ska utvärderingen bidra till kvalitetshöjning och till en vård som är mer jämlik över landet. I utvärderingen har det även ingått en fördjupad granskning av barn- och ungdomspsykiatri, akutsjukvård, primärvård, neurologi och ortopedi.

Regionerna uppnår inte alla miniminivåer

Utvärderingen visar att det särskilda avtal de sju regioner som har ett universitetssjukhus har med staten, och de miniminivåer som är utformade utifrån avtalet, har varit kvalitetsdrivande. Utvecklingen inom universitetssjukvården går framåt, men trots detta lever universitetssjukvården inte upp till alla miniminivåer enligt avtalet. De största bristerna är:

  • Den som handleder läkarstudenter under verksamhetsförlagd utbildning ska ha pedagogisk handledarutbildning enligt universitetets direktiv.
  • Sjukvårdsenheterna behöver bli bättre på att utveckla sin verksamhet utifrån de mätningar de gör av patienternas upplevelser av sin hälsa och av sjukvården.
  • Regionerna och universiteten behöver formulera tydligare gemensamma målsättningar, och strategier för hur dessa ska nås.

Vad händer nu?

Socialstyrelsen har rekommenderat nationella styrgruppen för Avtal mellan staten och vissa regioner om läkarutbildning och forskning (ALF) att senast 31 augusti 2024 följa upp att regionerna åtgärdat de delar som man i dagsläget inte når upp till. Om regionerna inte åtgärdat bristerna inom denna tid har staten rätt att säga upp avtalet.

Varför är det angeläget att leva upp till satta mininivåer?

Mininivåerna garanterar att universitetssjukvården drivs med en hög kvalitet inom klinisk forskning och utbildning av läkare, samt säkerställa en evidensbaserad utveckling av hälso- och sjukvården. Resultatet av den forskning och utveckling som bedrivs inom universitetssjukvården ska också spridas till övriga delar av vården och ligga till grund för innovationsarbete. I förlängningen ska detta leda till en bättre hälso-och sjukvård.