Tre unga vuxna på promenad. En man drar en kvinnas rullstol.

Vi uppmärksammar internationella funktionshindersdagen

Publicerad:
Idag den 3 december uppmärksammar Socialstyrelsen den internationella funktionshindersdagen. En dag när vi riktar extra fokus på inkludering och delaktighet för ungefär 36 procent av Sveriges befolkning som har någon form och grad av funktionsnedsättning.

Socialstyrelsens sektorsansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst är en viktig utgångspunkt för myndighetens arbete. Ansvaret innefattar exempelvis dialoger med externa aktörer, identifiering av kunskapsluckor och uppföljning av den funktionshinderspolitiska strategin.

– Sektorsansvaret handlar inte bara om de individuella stöden till personer med funktionsnedsättning. För att vi ska kunna nå de funktionshinderspolitiska målen behöver funktionshindersperspektivet även lyftas i andra verksamheter som till exempel tandvård, primärvård och ekonomiskt bistånd, säger Karin Flyckt, sakkunnig, Socialstyrelsen.

Riksdagen antog ett nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken 2017 där kopplingen till mänskliga rättigheter tydliggörs. Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.

Socialstyrelsen webbutbildning "Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning" vänder sig till dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt arbete. Utbildningen ger dig kunskap om konventionen och hur du kan ta stöd av den i ditt arbete. Den är kostnadsfri och tar cirka en timme att genomföra.