Äldre kvinnor skrattar tillsammans.

Viktigt att förhindra smitta även efter att föreskrifterna om besök på äldreboenden upphör

Publicerad:
Från och med den 1 juni 2022 gäller inte längre Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin.

Vid en sammantagen bedömning av vad som nu är känt bedömer Socialstyrelsen att föreskrifterna inte längre fyller sitt ursprungliga syfte. Situationen när den trädde i kraft, den 1 oktober 2020, skiljer sig markant från dagens situation eftersom pandemin nu befinner sig i ett nytt skede.

Fortsätta med riskanalyser som en del av det systematiska kvalitetsarbetet

Den som bedriver verksamhet behöver även fortsättningsvis göra riskanalyser som en del av sitt systematiska kvalitetsarbete, för att bland annat förhindra smittspridning. Riskanalyserna ingår i det övergripande ansvaret att ha ett ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

Läs mer om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Basala hygienrutiner är grunden för att förebygga smittspridning

Det är också viktigt att verksamheterna har en god följsamhet till basala hygienrutiner, eftersom det är grunden för att förebygga smittspridning inom vård och omsorg.

Läs mer om basala hygienrutiner och god hygienisk standard
På Kunskapsguiden finns mer information om att förhindra smitta i äldreomsorgen