Vad menas med att donera organ till annat medicinskt ändamål?

Med annat medicinskt ändamål menas medicinska forskningsprojekt som syftar till att ta fram bättre behandling av sjukdomar, som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Forskningsprojekten ska alltid vara godkända av etikprövningsmyndigheten. Annat medicinskt ändamål kan också omfatta kvalitetssäkring och utbildning i behandlingsmetoder, till exempel för operationstekniker.

Proverna som tas är vanligen mindre vävnads-, blod- och cellprover. Proverna tas inuti kroppen, ofta i samband med eller i nära anslutning till omhändertagandet av organ eller vävnader. Det syns inte utanpå kroppen att proverna har tagits. Ibland omhändertas även organ eller vävnad för att ingå i medicinska forskningsprojekt. Det kan t.ex. handla om bukspottskörtel, lever, lungor eller annat biologiskt material.

Donation för transplantationsändamål har alltid företräde.

Många etablerade behandlingar, till exempel celltransplantation för patienter med svår diabetes, har tillkommit tack vare att människor givit sitt medgivande till att donera organ och vävnader till annat medicinskt ändamål.

Annat medicinskt ändamål är inte detsamma som att donera hela kroppen för medicinsk undervisning.

Mer information om helkroppsdonation.

Kontakt

Nationellt Donationscentrum
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: