Riskgrupper

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen identifierat de grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp om de blir sjuka i covid-19. Dessa grupper kan ha ett särskilt behov av att skyddas mot smitta.

Under 2021 kommer Socialstyrelsen återkommande uppdatera sammanställningen över riskfaktorer utifrån ny kunskap och erfarenhet. Syftet med listan är att ge regeringen ett underlag om ekonomisk ersättning till de mellan 18 och 67 år som av smittskyddsskäl inte bör yrkesarbeta. Listan över riskgrupper omfattar inte barn och är inte riktlinje, rekommendation eller författning.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19

 • Cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling (undantaget hormonell adjuvant behandling)
 • Hjärt-kärlsjukdom, till exempel svår hjärtsvikt
 • Högt blodtryck (hypertoni)
 • Diabetes med komplikationer i minst ett organsystem,
 • Kraftigt nedsatt njurfunktion
 • Kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling eller leverförfettning,
 • Diagnosen fetma (med BMI 40 eller mer)
 • Neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan
  på andningsfunktionen
 • Binjurebarkssvikt
 • Genomgången transplantation med pågående immunmodulerande behandling
 • Immunbristtillstånd
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet
 • Graviditet från graviditetsvecka 20
 • Downs syndrom (trisomi 21)
 • Schizofreni eller bipolär sjukdom,
 • Stroke (cerebrovaskulär sjukdom)
 • Ovanligt hälsotillstånd där den enskildas tillstånd och symptombild ökar risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19

En mer detaljerad beskrivning av riskgrupperna finns här

Senast publicerat om riskgrupper

Slutrapportering riskgrupper covid-19, 8 december (pdf)

Senast uppdaterad:
Publicerad: