Information om covid-19 till chefer och huvudmän i kommunen

Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom, även om vi fortfarande befinner oss i en pandemi. Covid-19 är fortsatt en anmälningspliktig sjukdom som är smittspårningspliktig i vissa miljöer. För dig som arbetar inom vård och omsorg är det viktigt att hålla i det smittförebyggande arbetet.

Det här gäller nu

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Det fortsätter dock att vara en anmälningspliktig sjukdom. Folkhälsomyndigheten har även beslutat att covid-19 ska smittspåras i vissa verksamheter inom vård och omsorg.

Läs mer om anmälningspliktiga sjukdomar och vad det innebär hos Folkhälsomyndigheten

Läs mer om testning för covid-19 hos Folkhälsomyndigheten

Inom vård och omsorg är det viktigt att fortsätta skydda vård- och omsorgstagare mot smitta. Därför behöver särskilda riskreducerande åtgärder vidtas inom dessa verksamheter även under en viss tid framöver för att minska risken för smittspridning av covid-19. 

Aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till personal i vård och omsorg

Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan användas som ett komplement till gällande föreskrifter och regionalt och lokalt utarbetade riktlinjer där du arbetar.

Gå till Folkhälsomyndighetens sida med information om covid-19 för personal i vård och omsorg

Det är fortfarande viktigt att personal vaccinerar sig mot covid-19

Du som jobbar inom vård och omsorg arbetar många gånger fysiskt nära dem som drabbas hårdast av covid-19. Vaccinationernas påverkan på risken att sprida smitta har minskat i och med omikronvarianten, men en effekt finns ändå efter vaccination med påfyllnadsdosen, även om denna är övergående. Genom att vaccinera dig mot covid-19 och ta de påfyllnadsdoser som erbjuds skyddar du även dig själv från att bli allvarligt sjuk.

Den som bedriver vård och omsorg ansvarar bland annat utifrån ett patientsäkerhets- och kvalitetsperspektiv att beakta om personalen är vaccinerad eller inte.

Socialstyrelsens information till personal om vaccination mot covid-19

Viktigt att arbeta smittförebyggande

Här hittar du grundläggande regler och stöd för att arbeta smittförebyggande i vård och omsorg:

Kunskapsstöd och utbildningar

Många kunskapsstöd och utbildningar som tagits fram under pandemin är fortfarande relevanta för verksamheternas arbete.

Introduktion till arbete i vård och omsorg

På Kunskapsguiden hittar du fler stöd för att hindra smitta inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Ansvar för god kvalitet

Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Det gäller även verksamheter som bedrivs enligt LSS. Den som bedriver socialtjänst eller en verksamhet enligt LSS ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

Läs mer om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Senast uppdaterad:
Publicerad: