Nationella planeringsstödet (NPS)

Socialstyrelsen tar fortlöpande fram underlag för analys av tillgången och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal.

2022 års rapport

Resultat

2022 års rapport visar att samtliga regioner redovisade brist på barnmorska, specialistsjuksköterska, läkare med specialistkompetens och röntgensjuksköterska. De främsta orsakerna till personalbristen uppgavs vara för få utbildade, hög konkurrens från andra arbetsgivare och pensionsavgångar.

Tillgången till personal skiljer sig mellan olika delar av landet, men även inom regionerna, både geografiskt och mellan olika verksamheter. Samtidigt har tillgången på legitimerad och sysselsatt personal förändrats relativt lite mellan 2015 och 2019 för majoriteten av legitimationsyrkena inom hälso- och sjukvården.

Utifrån ett internationellt perspektiv var tillgången på läkare och sjuksköterskor relativt god 2019. Bland OECD-länderna var det genomsnittliga antalet sjuksköterskor 8,8 per 1 000 invånare, motsvarande antal i Sverige var 10,9. Antalet läkare var i genomsnitt 3,6 per 1 000 invånare och motsvarande antal i Sverige var 4,3 per 1 000 invånare.

I en bilaga till rapporten presenteras detaljerade resultat av data över tillgång och efterfrågan på de 22 legitimationsyrkena inom hälso- och sjukvården. I ytterligare en bilaga redovisas data över tillgång och efterfrågan på de specialistläkare inom samtliga specialiteter som finns reglerade i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8).

Syfte med rapporten

Syftet med rapporten är att skapa en helhetsbild av tillgång och efterfrågan inom hälso- och sjukvården för att möta upp hälso- och sjukvårdens uppdrag för diagnostik, behandling, utbildning och forskning. Rapporten samlar både statistiska underlag och kartlägger olika aktörers perspektiv på kompetensförsörjningsfrågan.

Ladda ner eller beställ

Senast uppdaterad:
Publicerad: