Äldre

Socialstyrelsen arbetar för att äldre personer ska få god och jämlik vård och omsorg utifrån sina behov. Här presenterar vi delar av vårt arbete för att stödja hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten.

Fler letar efter information om:

Aktuellt inom äldreområdet

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre

Trygghetslarm, hemtjänst och särskilt boende för äldre är de vanligaste
socialtjänstinsatserna till personer 65 år och äldre. 

Lägesrapport 2024 – vård och omsorg för äldre

I Lägesrapport 2024 – vård och omsorg för äldre, kan man se att alla äldre personer inte har samma förutsättningar att få vård och omsorg utifrån behov, utan att det till exempel kan skilja sig beroende på var man bor.

Vård och omsorg för äldre – Lägesrapport 2024Artikelnummer: 2024-3-8991|Publicerad: 2024-03-25
Faktablad
Användning av antidepressiva medel hos utrikes födda äldreArtikelnummer: 2024-3-9006|Publicerad: 2024-03-25

Underlag till utvecklad demensstrategi

Kartläggning och analys av förskrivningen av antidepressiva läkemedel till personer 65 år och äldre

Antidepressiva medel är en av de vanligaste läkemedelsgrupperna hos äldre personer. Användningen av antidepressiva medel hos personer 65 år och äldre har ökat med 23 procent under perioden 2006 till 2022. I åldersgruppen 65 år och äldre är användningen av antidepressiva nära 70 procent högre hos kvinnor jämfört med män.

Att stärka kompetensen – vårt fokus på äldreområdet 

Vi blir allt fler äldre i Sverige samtidigt som det redan idag saknas personal inom äldreomsorgen. Vi lever också allt längre vilket ökar risken för flera sjukdomar. Det här ställer högre krav på bland annat medicinsk kompetens i omsorgen. Om ingenting görs riskerar vi att inte kunna möta äldres behov i framtiden.

Vi behöver agera tillsammans på alla nivåer och skapa förutsättningar så att fler, med rätt kompetens, vill och kan arbeta i äldreomsorgen. För att äldre personer ska kunna leva ett självständigt liv så länge som möjligt, behöver vi också arbeta med förebyggande insatser och använda digitala hjälpmedel på ett effektivt sätt.

Genom att föra dialog med kommuner och verksamheter kan Socialstyrelsen få en bild av och analysera gemensamma utmaningar i äldreomsorgen. Vi pekar på kunskapsluckor och forskningsbehov och stöttar verksamheter med aktuell kunskap och lärande exempel.

Det här gör vi löpande inom äldreområdet

Socialstyrelsen stödjer hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten med bland annat

  • föreskrifter, rekommendationer och nationella riktlinjer
  • krav för och utfärdande av legitimationer, specialistkompetens och andra behörigheter
  • kunskapsstöd, utbildningar och metoder för att utveckla vård och omsorg
  • statistik och analyser som följer upp hur väl målen för god och jämlik vård och omsorg uppfylls
  • data från till exempel hälsodataregister med uppgifter om diagnoser, läkemedelsanvändning med mera
  • fördelning av statsbidrag som går till bland annat till kommunerna för vidareutbildning inom äldreomsorgen.

Kunskapsguiden

Hitta stöd och vägledning inom äldreområdet på Kunskapsguiden. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten, omsorgen eller hälso- och sjukvården kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer.
Senast uppdaterad:
Publicerad: