Äldre

Socialstyrelsen arbetar för att äldre personer ska få god och jämlik vård och omsorg utifrån sina behov. Här presenterar vi delar av vårt arbete för att stödja hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten.

Fler letar efter information om:

Socialstyrelsen stödjer hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten med bland annat

  • föreskrifter, rekommendationer och nationella riktlinjer
  • krav för och utfärdande av legitimationer, specialistkompetens och andra behörigheter
  • kunskapsstöd, utbildningar och metoder för att utveckla vård och omsorg
  • statistik och analyser som följer upp hur väl målen för god och jämlik vård och omsorg uppfylls
  • data från till exempel hälsodataregister med uppgifter om diagnoser, läkemedelsanvändning med mera
  • fördelning av statsbidrag som går till bland annat till kommunerna för vidareutbildning inom äldreomsorgen.

Kartläggning och analys av förskrivningen av antidepressiva läkemedel till personer 65 år och äldre

Antidepressiva medel är en av de vanligaste läkemedelsgrupperna hos äldre personer. Användningen av antidepressiva medel hos personer 65 år och äldre har ökat med 23 procent under perioden 2006 till 2022. I åldersgruppen 65 år och äldre är användningen av antidepressiva nära 70 procent högre hos kvinnor jämfört med män.

Anhörigperspektiv i socialtjänsten och hälso- och sjukvården

Ungefär var sjätte person i Sverige ger vård eller stöd till någon de står nära på grund av sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning. Studier har visat att de har sämre upplevd hälsa än befolkningen i övrigt. Socialstyrelsen har nu tagit fram stöd till kommuner och regioner om hur anhörigas situation och behov bättre kan uppmärksammas och mötas.

Kommunal vård och omsorg för äldre hbtqi-personer

Socialstyrelsen har kartlagt hur kommunerna arbetar med hbtqi-personers behov av vård och omsorg. Kartläggningen visar att många äldre hbtqi-personer känner oro inför att ta del av kommunal vård och omsorg, bland annat när de tänker på mötet med vård- och omsorgspersonal inom hemtjänst eller äldreboende.

Kommunal vård och omsorg för äldre hbtqi-personerArtikelnummer: 2023-9-8727|Publicerad: 2023-10-03

Lägesrapport 2023 – vård och omsorg för äldre

I Lägesrapport 2023 – vård och omsorg för äldre, kan man se att alla äldre personer inte har samma förutsättningar att få vård och omsorg utifrån behov, utan att det till exempel kan skilja sig beroende på var man bor.

Rapport
Vård och omsorg för äldre – Lägesrapport 2023Artikelnummer: 2023-3-8444|Publicerad: 2023-03-29

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Alla som har insatser från hemtjänsten har rätt till en fast omsorgskontakt. Syftet är att öka trygghet, kontinuitet, samordning och individanpassning för personer som har hemtjänst. Socialstyrelsen har tagit fram ett vägledningsmaterial för att stödja kommuner och utförare i arbetet med fast omsorgskontakt.

Vägledning för att förhindra ofrivillig ensamhet bland äldre personer

Genom att samordna samhällets insatser går det att förebygga och motverka de negativa effekterna som ofrivillig ensamhet kan innebära. Det kan i sin tur ge äldre personer och deras anhöriga en bättre hälsa och ökad livskvalitet.

Vägledningen riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och personal som möter äldre personer inom primärvård och äldreomsorg.

Till vägledningen finns också ett reflektionsmaterial för chefer och personal i hemtjänsten och särskilda boenden för äldre personer. Det kan vara ett stöd för att identifiera styrkor och vad som kan behöva utvecklas i verksamheten. 

Kunskapsguiden

Hitta stöd och vägledning inom äldreområdet på Kunskapsguiden. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten, omsorgen eller hälso- och sjukvården kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer.

Delaktighet och inflytande

Vi arbetar för att äldre personer och deras anhöriga ska kunna vara delaktiga och ha inflytande över äldreomsorgen genom att årligen presentera:

Smittförebyggande regler inom omsorgen

Det är viktigt att arbeta smittförebyggande i omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen har därför tagit fram föreskrifter som bland annat ställer krav på att verksamheterna ska ha rutiner för att förebygga smittspridning och utbilda personalen.

Individens behov i centrum, IBIC

IBIC är ett arbetssätt som kan användas i socialtjänsten för att beskriva resurser, behov och mål för äldre personer med behov av stöd i det dagliga livet.

Förbättra äldre personers läkemedelsanvändning

Vi arbetar för att förbättra äldre personers läkemedelsanvändning genom att föreslå åtgärder för att upptäcka och identifiera läkemedelsorsakade tillstånd inom vård och omsorg och sammanställer en lista över olämpliga läkemedel.

Om äldre och läkemedel

Ett värdigt liv och välbefinnande med den nationella värdegrunden

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen har sin utgångspunkt i bestämmelser i socialtjänstlagen och handlar om att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med detta avses bland annat att äldreomsorgen bör värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.

Nationell värdegrund för äldreomsorgen, tema på Kunskapsguiden

Öppna jämförelser

Senast uppdaterad:
Publicerad: