Barns behov i centrum, BBIC

Barns behov i centrum, BBIC, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk.

Det visionära målet i BBIC är att barn och unga som socialtjänsten stödjer ska ha samma chanser i livet som alla barn och unga i samhället.

BBIC syftar till att:

 • stärka barns delaktighet och inflytande
 • förbättra samarbetet med barnet och nätverk
 • skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser lättare kan följas upp
 • bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet.

BBIC ger inte en heltäckande beskrivning av krav som ställs på handläggning och dokumentation i socialtjänsten utan måste kompletteras med annan kunskap.

Grundprinciperna och triangeln är kärnan

Utgångspunkten i BBIC är nio grundprinciper som ska ligga till grund för socialtjänstens arbete med barn och unga. De bygger på en värdegrund, teori och metodsyn utifrån aktuell forskning, lagstiftning och praxis.

Arbetet med BBIC ska:

 • utgå från barnets rättigheter
 • låta barnets bästa vara avgörande
 • sträva efter likvärdiga möjligheter för varje barn
 • ha ett helhetsperspektiv på barnet och dess situation
 • göra barnet, familjen och nätverket delaktiga
 • ske i samverkan med andra professioner och verksamheter
 • bygga på en evidensbaserad praktik
 • motverka svårigheter och förstärka resurser
 • systematiskt följa barnet och insatserna.

BBIC-triangeln

BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är barnets behov. BBIC-triangeln finns att ladda ned här

Handläggningens olika steg

BBIC innehåller fem handläggningssteg. De förtydligar var i handläggningen av ett ärende man befinner sig och vilket dokumentationsstöd som tillhör varje steg.

Dokumentationsstöd för ökad rättssäkerhet

I BBIC finns ett dokumentationsstöd. Det är framtaget för att underlätta dokumentationen i ett ärende och öka rättssäkerheten. Det utgår från aktuellt regelverk och beskriver den information som ska dokumenteras. Det finns även stöd för att underlätta samverkan med andra professioner inom hälso- och sjukvård, tandvård, förskola och skola.

BBIC underlättar systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning är en viktig del i socialtjänstens utveckling och kvalitetsarbete. Målsättningen är att skapa underlag för systematisk uppföljning där extra dokumentation för handläggaren minimeras. Väl genomförd kan uppföljning leda till bättre kunskap om de insatser som verksamheten erbjuder, hur dessa fungerar och om de är effektiva. De kan också leda till bättre kunskap om barnens behov och om de får den hjälp som de behöver. Socialstyrelsen har utvecklat ett stödmaterial för kommunernas arbete med systematisk uppföljning. Detta ingår inte i BBIC.

IBIC kan användas för barn med funktionsnedsättning

Individens behov i centrum, IBIC, har utvecklats och kompletterar BBIC för barn som har behov av stöd utifrån sin funktionsnedsättning. För IBIC innebär det att arbetssättet omfattar alla åldrar

Kontakt

Barns behov i centrum, BBIC
Senast uppdaterad:
Publicerad: