COPE (Community Parent Education)

Ett föräldraskapsstödprogram som syftar till att ge verktyg för att förstå och hantera barns beteenden samt utveckla stödjande nätverk bland föräldrar.

Målgrupp

Föräldrar med barn 3– 12 år samt föräldrar till tonåringar som upplever att de har behov av stöd i sitt föräldraskap.   

Syfte

Att förverkliga barnets rättigheter genom att föräldrar tränar på att ta barnets perspektiv. Att ge föräldrar verktyg för att förstå och hantera sitt barns beteende. Genom att förbättra föräldrarnas förmåga att hantera typiska vardagsproblem och konfliktsituationer vill man förbättra samspelet och minska både antalet konflikter och risken för att barnet utvecklar allvarligare beteendeproblem på längre sikt. Programmet syftar också till att utveckla stödjande nätverk bland föräldrar och att informera om samhällets stödinsatser.

Innehåll och genomförande

COPE-programmet bygger på inlärningspsykologi och social inlärningsteori och även på kognitiv attributionsteori, systemisk familjeteori och teorier om storgruppsprocesser.

COPE finns i två versioner, en för föräldrar till barn 3–12 år samt en för föräldrar till tonåringar.

COPE är manualbaserat och utgår från en storgruppsmodell. En COPE-grupp består av 20–25 föräldrar som träffas en gång i veckan. Kursen omfattar 7 kurstillfällen om två timmar. Programmet förutsätter föräldrarnas aktiva deltagande med reflekterande samtal i både smågrupper och storgrupp.  

Varje gruppträff avhandlar en viss strategi. Föräldrarna får titta på videoinspelningar som visar vanliga problemsituationer med barn. Man diskuterar föräldrabrister i inspelningen och vilka konsekvenser de får samt formulerar alternativa strategier som övas i rollspel och som hemuppgifter. Det kan till exempel handla om hur man uppmuntrar och uppmärksammar sitt barn på ett medvetet sätt för att bryta negativa cirklar i samspelet. Föräldrar får också arbeta med hur man kan fördela sin uppmärksamhet mellan syskon, hur man kan bortse från vissa mindre förseelser genom att hålla inne med negativa reaktioner och om hur man hanterar konflikt. Man behandlar också problemlösningsstrategier. Belöningssystem och samarbete med skolan är två valbara, icke obligatoriska kurstillfällen.

Det finns även en digital utbildning: Vad är föräldrakurs på nätet?. Föräldrar kan på så vis arbeta hemma med kursen och tillsammans med sin coach få uppföljning efter varje genomgången strategi.

COPE:s kursmaterial (arbetsbok + filmer) finns översatt till arabiska, somaliska, engelska, dari och tigrinja.

Metodstöd, utbildning och licens

Svenska COPE-föreningen har i samråd med Charles Cunningham, som tagit fram programmet i Kanada, utarbetat en certifiering för COPE kursledare.

COPE Grundkurs finns i två versioner, 3–12 år och tonår, och omfattar tre dagar vardera. Kursen innehåller teori, metodik och praktisk träning. Eftersom grundkursen bara omfattar den ena av de två ålderskategorierna, kan den som har gått grundkursen komplettera med en endagskurs som rör den ålder man saknar i sin utbildning. Därutöver finns en påbyggnadsutbildning för kursledare som genomfört minst två COPE-kurser. Utbildningarna genomförs av Svenska COPE-föreningen.

Viktiga kvalifikationer för att bli kursledare är pedagogisk kompetens, kunskap om barn samt vana att leda grupper. COPE kan ledas av pedagoger inom förskola och skola, socialarbetare, familjebehandlare, psykologer, sjuksköterskor med flera. Det finns inget krav på licensavtal för verksamheter som vill använda metoden.

Utbredning

COPE används, enligt uppgift på Svenska COPE-föreningens hemsida, i en tredjedel av landets kommuner samt inom till exempel habilitering och BUP. I Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2020 framkommer att 64 kommuner erbjuder COPE inom social barn- och ungdomsvård, till exempel Lund, Göteborg, Kiruna och Flen.

Referenser

Svenska COPE-föreningen

Öppna jämförelser 2020 – Social barn- och ungdomsvård, Socialstyrelsen (2021)

Mer om

Thorell L, Hellström A. (2006). COPE Föräldrautbildning. Rapport från utvärderingen av kurser i Uppsala län och Tyresö kommun. Uppsala: Institutionen för psykologi, Uppsala universitet.

Thorell L. (2009). The Community parent education program (COPE): Treatment effects in a clinical and a community-based sample. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 14, 373–87.

Effekter av föräldrastöd. Redovisning av en nationell utvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen; 2014.

Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: effekter och verksamma komponenter (SBU)

COPE, Metodguiden (Socialstyrelsen)

Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott. Kunskapsstöd med rekommendationer för socialtjänstens arbete med barn 6–17 år; Socialstyrelsen. 2021.

COPE, Program och metoder för föräldraskapsstöd (Myndigheten för föräldrarätt och föräldraskapsstöd)

Publicerad: