Cancer

Att bli sjuk i cancer innebär ett lidande för de drabbade och deras närstående och är den ledande orsaken till förlorade levnadsår. Antalet som diagnostiseras med cancer har ökat sedan 1970-talet. Det beror till största delen på att vi lever längre men också förmågan att upptäcka och behandla cancer.

Mer behöver göras för att förebygga cancer, upptäcka sjukdomen tidigt och att ge canceröverlevare en bra rehabilitering och livskvalitet under och efter behandlingen. Cancervården behöver också bli mer jämlik. Här kan du läsa mer om samhällsutmaningarna och Socialstyrelsens roll i arbetet.

Jämlik vård

Hur tidigt cancer upptäcks och hur snabbt behandling sätts in varierar i samhället. Boendeort och utbildningsnivå är två viktiga faktorer som påverkar förutsättningarna att förebygga, upptäcka och behandla cancer. Ju bättre socioekonomiska förutsättningar ett område eller en grupp har, desto högre är chansen att överleva vid vissa cancerformer.

Samhället och hälso- och sjukvården behöver göra mer för att nå de grupper som inte nås idag. Kommunikationen behöver utvecklas och målgruppsanpassas så att alla kan få samma förutsättningar för att förstå, värdera och använda informationen.

Analys, uppföljning och samverkan

Med officiell statistik, analyser och uppföljning identifierar Socialstyrelsen var det finns omotiverade skillnader. Genom samverkan med Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan och nationella arbetsgrupper arbetar vi för att tillsammans uppnå jämlik vård. 

Vi utgår från fakta

Att utgå från fakta är en förutsättning för att sätta in rätt åtgärder som säkerställer en kunskapsbaserad, jämlik och individanpassad vård. Socialstyrelsen följer hälsodata via flera olika register, bland annat patientregistret och dödsorsaksregistret. Sedan 1958 har alla nya cancerdiagnoser i befolkningen registrerats i Socialstyrelsens nationella cancerregister.

Här kan du läsa mer om cancerregistret på vår webbplats.

Förebyggande arbete

Cancer är en komplex sjukdom och de flesta cancerfallen beror på faktorer som inte går att förebygga. Samtidigt vet vi att ungefär en tredjedel av all cancer kan kopplas till påverkbara riskfaktorer.

Vi har olika förutsättningar att påverka våra levnadsvanor, till exempel bostadsförhållanden och arbetsmiljö. Solvanor, rökning, matvanor, alkoholkonsumtion, motion och övervikt är andra faktorer som påverkar risken att drabbas av cancer. Samhällets aktörer behöver göra mer för att sprida kunskapen om att det går att minska risken för vissa cancersjukdomar genom livsstilsförändringar.

Vi tar också fram nationella riktlinjer som bland annat innehåller rekommendationer som kan bidra till att förebygga cancer, till exempel levnadsvanor och obesitas (fetma).

EU:s cancerplan

Socialstyrelsen har uppdrag att samordna arbetet med att implementera EU:s cancerplan i Sverige. Planen har stort fokus på förebyggande insatser för att bromsa  antalet cancerfall i Europa. 

Här finns mer information om EU:s cancerplan.

Tidig upptäckt och diagnos

Screening

Genom de screeningprogram som finns idag kan cancer upptäckas redan innan symptom uppstår. Rekommendationerna ska ge möjlighet till nationell samordning kring screening och skapa förutsättningar för en jämlik vård.

På den här sidan kan du läsa mer om våra nationella screeningprogram och om metoden för utredning av screeningprogram.

Om screening – en podd från Socialstyrelsen (#95).

Vård i tid

Att starta en cancerbehandling i ett tidigt stadium ökar chanserna att tillfriskna. Det är viktigt att både söka vård tidigt och att vården vet vilka utredningar som behöver genomföras utifrån patientens symtom. Standardiserade vårdförlopp (SVF) är ett nationellt arbetssätt som ska minska onödig väntan och ovisshet för patienten. Här beskrivs vilka utredningar som ska göras vid misstanke om viss cancersjukdom och hur lång tid det får gå mellan misstanke om cancer till behandlingen är påbörjad. Sedan 2015 har 32 SVF tagits fram.

Hos Cancercentrum kan du läsa mer om standardiserade vårdförlopp.

Kunskapsbaserad behandling 

All behandling ska vara kunskapsbaserad, jämlik och individanpassad.

Socialstyrelsen har tidigare tagit fram nationella riktlinjer för vård vid bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancer. Numera ansvarar och bedrivs den kunskapsutvecklingen av Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan.

Läs mer om RCCs arbete med kunskapsstyrning och diagnosspecifika nationella vårdprogram: Nationella vårdprogram cancer - RCC.

I RCC:s kunskapsbank hittar du aktuella vårdprogram: Välj vårdprogram eller vårdförlopp - RCC Kunskapsbanken.

Viss högspecialiserad cancervård är också koncentrerad till ett fåtal platser i landet. Det ger vårdgivaren förutsättningar att upprätthålla och utveckla kompetens i hela det multidisciplinära teamet, och ger alla patienter tillgång till samma kvalificerade vård.

Rehabilitering och livet efter cancer

Samtidigt som fler diagnostiseras med cancer så ökar även överlevnaden. Fler blir friska och fler lever med cancer som en kronisk sjukdom eller med kvarstående besvär.

I Sverige lever idag omkring 600 000 personer som har eller har haft cancer, men tillgången till rehabilitering varierar både mellan och inom regioner. Samhällets aktörer behöver skapa förutsättningar för en bättre livskvalitet för cancerpatienter och de som överlevt cancer. Alla behöver få tillgång till en god och kunskapsbaserad rehabilitering utifrån sina individuella behov.

Socialstyrelsens arbete

På uppdrag av regeringen har vi kartlagt den regionala cancerrehabiliteringen i Sverige. Syftet är att stödja en enhetlig användning av de åtgärdskoder som hälso- och sjukvården ska använda när de tar fram individuella rehabiliteringsplaner tillsammans med patienten.

En utökad enhetlig användning av åtgärdskoder bidrar också till förbättrad statistik och uppföljning, både nationellt och lokalt, och stärker forskningen på området.

Publicerad: