Ekonomiskt bistånd

Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som arbetar med ekonomiskt bistånd. Här finns stöd och verktyg som du behöver i arbetet med att hjälpa människor att komma tillrätta med sina försörjningsproblem och med att pröva rätten till bistånd under tiden.

Personer som kommit från kriget i Ukraina

Det så kallade massflyktsdirektivet har förlängts. Det innebär att personer från Ukraina som haft uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i minst två år och planerar att fortsätta bo i Sverige kan bli folkbokförda här.

Har personer som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som är folkbokförda här rätt till ekonomiskt bistånd enligt SoL?

Ja, samma regler gäller som för andra personer som är folkbokförda i Sverige. Man kan få ekonomiskt bistånd om man själv inte kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt.

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska den sökande göra vad hen kan för att bidra till sin egen och sin familjs försörjning. Det innebär till exempel att den enskilde i första hand ska ansöka om andra former av bidrag som finns, exempelvis socialförsäkringsförmåner, samt att den som kan arbeta ska stå till arbetsmarknadens förfogande.

Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten

(juni 2024)

Hur påverkas rätten till ekonomiskt bistånd för personer som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och som är folkbokförda här om de har en make, maka eller registrerad partner utomlands?

Samma regler gäller som för andra personer som är folkbokförda i Sverige.

Utgångspunkten är att makar och registrerade partners efter förmåga är skyldiga att bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses.

Det innebär att socialtjänsten behöver utreda om den sökandes make, maka eller registrerad partner har tillgångar eller inkomster som kan tillgodose sökandens försörjning.

Vilket underlag som är relevant och möjligt att begära att den sökande lämnar in beror på situationen i det enskilda fallet.

Socialtjänsten behöver göra en individuell bedömning och ta hänsyn till individuella förutsättningar och behov samt till barnrättsperspektivet.

(juni 2024)

Påverkas rätten till ekonomiskt bistånd av om en person som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och är folkbokförd här har tillgångar utomlands?

Samma regler gäller som för andra personer som är folkbokförda i Sverige.

Utgångpunkten vid bedömningen av ekonomiskt bistånd är att den som söker bistånd i första hand ska tillgodose behovet med eventuella egna tillgångar.

I regel är det bara tillgångar som har ett betydande värde och som den sökande faktiskt kan förfoga över som påverkar rätten till bistånd.

Det är viktigt att socialtjänsten i varje enskilt fall gör en individuell behovsbedömning och bland annat tar hänsyn till:

  • om personens hjälpbehov bedöms bli kort- eller långvarigt
  • vad som kan anses skäligt
  • vilka konsekvenser det kan få om den enskilde inte får det sökta biståndet.

Om det exempelvis är svårt att sälja en bostad på grund av omständigheter som sökanden inte kan råda över ska det vägas in i helhetsbedömningen.

Läs mer i Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialstjänsten (sid 148-151)

(juni 2024)

Har personer som har vistats här kortare tid än två år med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet rätt till ekonomiskt bistånd?

Nej, personer som omfattas av LMA har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 SoL för sådana förmåner som de kan få enligt LMA.

(juni 2024)

Om ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd ska ge enskilda personer och familjer en skälig levnadsnivå. Behovsprövningen ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet.

Vad som är skäligt för vissa behov preciseras i riksnormen för försörjningsstöd

Oavsett hur kommunen organiserar sig omfattas verksamheten med
ekonomiskt bistånd av socialtjänstlagen och lagens krav på god kvalitet.

Högre risk för psykisk ohälsa och suicid

Det finns ett tydligt samband mellan ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa och en högre risk för suicid. Därför är det viktigt att ha kunskap om hur sårbara människor ska bemötas. Här finns information om suicid och suicidprevention, bland annat en utbildning för socialtjänsten.

Suicid och suicidprevention

Kunskapsguiden om ekonomiskt bistånd

Kunskapsguiden är en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Inom området ekonomiskt bistånd finns flera olika teman.

Läs mer om ekonomiskt bistånd på Kunskapsguiden. (Filtrera på område "Ekonomiskt bistånd" så kommer alla teman inom området upp.)

Verktyg i arbetet

Bedömningsmetoden FIA är en strukturerad intervju för att kartlägga biståndsmottagares behov av stöd ifråga om sociala förhållanden, arbete och arbetsmarknadsinsatser.

SUE, systematisk uppföljning inom ekonomiskt bistånd. Ett datorbaserat verktyg för att följa delar av verksamhetens förändringsarbete. Mer information och tillgång till verktyg för systematisk uppföljning finns på Socialstyrelsens utbildningsportal

Öppna jämförelser

Socialstyrelsens öppna jämförelser om ekonomiskt bistånd gör det möjligt att jämföra olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. Här finns indikatorer och resultat om socialtjänstens arbete inom ekonomiskt bistånd.

Föreskrifter och allmänna råd

Stöd i arbetet

Vägledning
Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgareArtikelnummer: 2020-6-6815|Publicerad: 2020-06-17
Beställ
Analyser och rapporter
Senast uppdaterad:
Publicerad: