Kunskapsstöd i arbetet inom funktionshinderområdet

Här samlar vi stöd och verktyg till dig som arbetar inom funktionshinderområdet för att du ska kunna bidra till delaktighet och jämlika levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Personal som arbetar med att ge insatser till personer med funktionsnedsättning behöver rätt stöd och verktyg. Insatserna ska utgå från individens unika behov och ha personen i fokus.

Vägledning

Att ha rätt kompetens är avgörande för att kunna ge personer med funktionsnedsättning stöd, service och omsorg av god kvalitet.

Kunskapsstöd

Stödmaterial för delaktighet i genomförandeplaner

Stödmaterialen vänder sig både till dig som arbetar i eller är chef i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Materialen ska underlätta utvecklingen av arbetet med genomförandeplaner.

Handböcker som ger stöd i tillämpning av lagar och regler

Handböckerna informerar om lagstiftningen och dess tillämpning som stöd för verksamheter som ska ge insatser till personer med funktionsnedsättning.

Spel för hälsosamma levnadsvanor 

Utbildningsmaterial om bemötande och jämlik vård

Utbildningsmaterialet Att mötas i hälso-och sjukvård – ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor stödjer dig som arbetar i hälso- och sjukvården för att arbeta systematiskt med bemötande och jämlik vård.

Utbildningspaket Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Socialstyrelsens utbildningspaket om bemötande är ett stöd för dig som arbetar i barnhälsovården och som möter föräldrar som känner oro för att deras barn kan ha en funktionsnedsättning eller föräldrar vars barn har fått en diagnos.

Kunskapsguiden

Hitta stöd och vägledning inom funktionshinderområdet på Kunskapsguiden. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten, omsorgen eller hälso- och sjukvården kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer.
Senast uppdaterad:
Publicerad: