Kunskapsstöd och utbildningsmaterial i arbetet inom funktionshindersområdet

Här samlar vi stöd och verktyg som du som arbetar inom funktionshindersområdet kan behöva för att lyckas med att skapa delaktighet och jämlika levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Personal som arbetar med att ge insatser till personer med funktionsnedsättning behöver rätt stöd och verktyg. Insatserna ska utgå ifrån individens unika behov och se till att personen står i fokus.

Vägledning och kunskapsstöd inom kompetensområdet

Att ha rätt kompetens är avgörande för att kunna ge personer med funktionsnedsättning stöd, service och omsorg av god kvalitet.

Stödmaterial för delaktighet i genomförandeplaner

Stödmaterialen vänder sig både till dig som arbetar i eller är chef i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Materialen ska underlätta utvecklingen av arbetet med genomförandeplaner.

Handböcker som ger stöd i tillämpning av lagar och regler

Handböckerna informerar om lagstiftningen och dess tillämpning som stöd för verksamheter som ska ge insatser till personer med funktionsnedsättning.

Utbildningsmaterial om bemötande och jämlik vård

Utbildningsmaterialet Att mötas i hälso-och sjukvård – ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor stödjer dig som arbetar i hälso- och sjukvården för att arbeta systematiskt med bemötande och jämlik vård.

Personlig assistent som yrke – en webbintroduktion

Webbutbildningen Personlig assistent som yrke – en webbintroduktion är en grundläggande utbildning om personlig assistans. Den vänder sig till dig som i ditt dagliga arbete utför personlig assistans.

Spel för hälsosamma levnadsvanor 

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Socialstyrelsens utbildningspaket om bemötande är ett stöd för dig som arbetar i barnhälsovården och som möter föräldrar som känner oro för att deras barn kan ha en funktionsnedsättning eller föräldrar vars barn har fått en diagnos.

Senast uppdaterad:
Publicerad: