Uppföljning

Socialstyrelsen har i uppdrag att följa kommunernas och regionernas omställning till en mer nära vård och även att ta fram förslag på indikatorer och centrala mått för att genomföra uppföljningen. Rapporter från uppföljningen presenteras årligen.

Uppföljning av omställningen till god och nära vård

Socialstyrelsen har ett flerårigt uppdrag att följa omställningen till en mer nära vård i kommuner och regioner samt att ta fram förslag på indikatorer och centrala mått för att med hjälp av kvalitativa och kvantitativa data analysera faktorer som påverkar utvecklingen. Uppföljningen av omställningen till en god och nära vård med fokus på primärvården är en viktig del för att kunna stödja det fortsatta arbetet i kommuner och regioner utifrån vårdens behov.

Rapporterna med resultat från det pågående omställningsarbetet i kommuner och regioner och förslag på indikatorer vänder sig till beslutsfattare, företrädare för professionen och patienter samt andra aktörer som berörs av omställningen till en god och nära vård.

Under 2022 har Socialstyrelsen presenterat två rapporter, dels en slutrapport som innehåller indikatorer och centrala mått för att följa omställningen, dels en uppföljning av omställningen till en mer nära vård som beskriver utvecklingen i regioner och kommuner under 2021.

Hur går utvecklingen och omställningen till god och nära vård?

I årets uppföljning av omställningen till god och nära vård framkommer bland annat att regioner och kommuner bygger strukturer för omställningen genom att etablera centrala funktioner för att driva arbetet och ta fram gemensamma mål för kommuner och regioner. Dessutom ökar användningen av digitala tjänster och enligt redovisningarna genomförs fler hälsofrämjande insatser.

Socialstyrelsen lämnar förslag på indikatorer som kan avvändas för att följa det fortsatta arbetet med omställningen. Uppföljningen visar en positiv utveckling för vissa mått såsom färre fallskador, färre olämpliga läkemedel och färre inskrivningar på sjukhus som kan förebyggas. Samtidigt noteras ingen förbättring av indikatorer som rör delaktighet, trygghet, arbetsmiljö, tillgodosett vårdbehov vid vårdcentraler och läkartillgänglighet vid äldreboenden.

Indikatorer för nära vård

Mer om indikatorerna och Socialstyrelsens arbete

De redovisade måtten ovan är sådana som Socialstyrelsen föreslagit som så kallade kärnindikatorer eller andra centrala mått för att följa omställningen mot en god och nära vård och där data varit tillgänglig. Flera av måtten som redovisas ska ses som utvecklingsindikatorer. Det kan gälla både behov av utveckling av måtten som sådana eller de datakällor de bygger på.

Kommun- och länsprofiler

För att följa omställningen med indikatorer på kommun och länsnivå är det i första hand viktigt att se de lokala och regionala resultaten över tid. Som ett exempel har vi tagit fram en Excelfil där profiler med resultat för kommuner och län kan visas upp.

Ladda ner filen för att se hur det ser ut för din kommun eller region:

Mer hos oss

Uppföljning
Senast uppdaterad:
Publicerad: