ANDT – riskbruk, missbruk och beroende

Denna information vänder sig i första hand till dig som arbetar inom missbruks- och beroendevården. Här finns stöd och verktyg som du behöver i arbetet samt information om vilka regler som gäller. Här hittar du också informationsmaterial om naloxon och opioider.

Fler letar efter information om

Socialstyrelsens arbete

Socialstyrelsens arbete på området drivs av att alla som behöver missbruks- och beroendevård ska få god vård utifrån bästa tillgängliga kunskap. ANDTS innebär frågor om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

På dessa sidor finns:

  • Kunskap, vägledning och stöd i hur vården bör och kan utformas för att personer med missbruk och beroende ska få god vård.
  • Information om vad som gäller och hur verksamheter ska arbeta.
  • Uppföljningar, statistik och analyser av den nationella utvecklingen.

Regelverk inom missbruks- och beroendeområdet

Regelverken ska bland annat stärka den enskildes ställning inom missbruks- och beroendevården.

Missbruks- och beroendevården regleras av bestämmelser i flera olika lagar. Till exempel

  • Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
  • Socialtjänstlagen (2001:453) 
  • Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

Lagarna finns på Riksdagens webbplats.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Vissa av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd berör missbruks- och beroendevården.

Socialstyrelsen tar fram statistik, öppna jämförelser och följer upp samt utvärderar olika delar inom missbruks- och beroendeområdet.

Statistik för planering, utvärdering och forskning

Vi vill bidra till en mer jämlik vård och omsorg för personer med missbruk och beroende och tar därför fram statistik och jämförelser samt analyser inom området. Resultaten kan du använda för planering, verksamhetsutveckling samt egna jämförelser.

Varje år publicerar vi statistik om vuxna personer med missbruks- och beroende. Statistiken kan delas upp på riks-, läns- och kommunnivå.

Statistiken kan användas vid planering och utvärdering av verksamheter inom missbruks- och beroendeområdet.

Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende

Forskare har också möjlighet att beställa uppgifter från det register som statistiken bygger på.

Registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Publikationer att ladda ner eller beställa 

Rekommendationer
Tillhörande dokument och bilagor
Senast uppdaterad:
Publicerad: