Utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens

För dig som arbetar som brobyggare och kommer i kontakt med socialtjänsten och angränsande områden i kommunen erbjuder Socialstyrelsen en ny utbildning med start hösten 2023. Utbildningen ska ge dig kunskap och verktyg med målsättningen att stärka dig i ditt arbete.

Brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens fungerar som en länk mellan romer som behöver stöd i kontakten med offentliga verksamheter. Det kan handla om kontakt med till exempel skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Satsningen på brobyggare är viktig för arbetet med romsk inkludering.

Mer om brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens på Kunskapsguiden

För brobyggare inom socialtjänsten

För brobyggare med koppling till socialtjänsten erbjuder Socialstyrelsen i samarbete med Södertörns högskola en ny utbildning med start under hösten 2023.

Utbildningens innehåll

Genom utbildningen får du mer kunskap om frågor som är aktuella inom kommunal verksamhet och relevanta för din funktion som brobyggare. Du får också verktyg för att kunna bidra i arbetet med att kompetensutveckla kommunens medarbetare utifrån strategin för romsk inkludering.

Exempel på innehåll

 • Vad gör en brobyggare inom socialtjänsten och andra närliggande områden, till exempel medborgarkontor och arbetsmarknadsförvaltningar?
 • Hur har Sverige arbetat med romers rättigheter under 1900-talet?
 • Strategin för romsk inkludering 2012–2032
 • Den nationella minoritetspolitiken och kopplingen till romsk inkludering
 • Grundläggande kunskap om hur socialtjänsten är organiserad och fungerar
 • Socialtjänstlagen och minoritetslagstiftning, samt annan relevant lagstiftning
 • Frågor om bemötande och handlingsutrymme
 • Kommunikation och presentationsteknik

Innehållet i utbildningen utgår från tidigare utbildningar och är framtagen i dialog med chefer och brobyggare som gått den tidigare utbildningen för brobyggare.

Vem kan delta i utbildningen?

 • Personer med romsk språk- och kulturkompetens som har eller kommer att ha en anställning i en kommun med uppdrag som brobyggare.
 • Chefer och arbetsledare eller andra nyckelpersoner i kommuner som har brobyggare med i utbildningen kommer erbjudas möjlighet att delta delar av eller hela termin 2, vårterminen 2024. Deltagande sker digitalt. Läs mer om kursinnehållet nedan.
 • Brobyggare som har gått en tidigare brobyggarutbildning och arbetar i kommun, kan delta termin 2, vårterminen 2024, som kompetensutveckling. Deltagande sker digitalt. Läs mer om kursinnehållet nedan.

Tidsåtgång

Utbildningen sker vid Södertörns högskola med start 23 oktober 2023 och avslutas i januari 2025.

 • Termin 1, kurs 1: Kursen ges på kvartsfart, 25 procent, på en halv termin från 23 oktober 2023 till 14 januari 2024. Det innebär motsvarande cirka tre veckors heltidsstudier utspridda under en halv termin.
 • Termin 2, kurs 2: Kursen ges på kvartsfart, 25 procent, på en hel termin från 15 januari till 2 juni 2024. Det innebär motsvarande cirka fem veckors heltidsstudier utspridda under en hel termin.

Kursinnehåll för dig som ska delta termin 2

Innehåll och fokus: Juridik inom socialt arbete med relevans för uppdraget som romsk brobyggare.

Exempel på innehåll:

 • Svensk nationell minoritetspolitik samt kopplingen till den nationella strategin för romsk inkludering.
 • Grunderna i internationella konventioner och svensk lagstiftning kring nationella minoriteter och rättigheter med relevans för uppdraget som romsk brobyggare.
 • Det socialrättsliga området med fokus på socialtjänstens område och hur den inverkar på socialtjänstens uppdrag, tjänstemannarollen samt den romska brobyggarrollen.
 • Socialtjänstens ansvar för vissa socialt utsatta grupper.
 • Bedömnings- och utredningsprocesser inom socialtjänstens olika verksamheter.

Termin 2 startar 19 januari 2024 och pågår till och med 2 juni 2024. Mer information skickas ut innan årsskiftet, med uppdaterad information om vilka delar av kursen som är aktuella samt datum för dessa. 

 • Termin 3, kurs 3: Kursen ges på kvartsfart, 25 procent, på en hel termin (preliminärt från 2 september 2024 till 19 januari 2025). Det innebär motsvarande cirka fem veckors heltidsstudier utspridda under en hel termin.

Undervisningen sker både på plats på Södertörns högskola och på distans med hjälp av digitalt verktyg.

Första terminen hålls en träff på plats på Södertörns högskola och resterande tillfällen hålls på distans. Andra och tredje terminen hålls två träffar per termin på plats på Södertörns högskola och resterande tillfällen hålls på distans.

Formerna är till exempel seminarier och grupparbeten. Utbildningen kommer kopplas till den verksamhet deltagaren arbetar i.

Kursintyg

Utbildningen består av flera kurser och du får ett kursintyg efter varje avslutad kurs.

Utbildningen bedrivs via Södertörns högskola, men ger inte högskolepoäng.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Vid de utbildningsdagar som genomförs vid Södertörns högskola finansieras resor till och från Stockholm samt övernattning för deltagare som inte är bosatta i Stockholms län.

Din arbetsgivare står för din lön och eventuella vikariekostnader. Din arbetsgivare ansvarar också för att du har tillgång till en dator och arbetsplats för att genomföra studierna.

Viss möjlighet att söka statsbidrag

Det finns viss möjlighet att söka statsbidrag för att täcka resterande kostnader.

Statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering – Länsstyrelsen

Behörighetskrav

För att delta i utbildningen behöver du ha:

   • Anställning i en kommun
   • Romsk språk- och kulturkompetens

Gymnasiekompetens är önskvärt men inget krav

Anmäl dig till utbildningen

För att du ska kunna gå utbildningen behöver din chef anmäla dig via ett anmälningsformulär för brobyggarutbildning.

Du som är chef, arbetsledare eller annan nyckelperson i en kommun och har brobyggare med i utbildningen och vill delta i utbildningen under termin 2 anmäler intresse till carin.bergström@socialstyrelsen.se. Sista anmälningsdag är den 15 december.

För att du som är brobyggare och gått en tidigare brobyggarutbildning och arbetar i en kommun ska kunna delta behöver din chef anmäla dig via ett anmälningsformulär för brobyggarutbildning. Sista anmälningsdag är den 15 december.

Kontakt

Kontakta Socialstyrelsen vid frågor om utbildningen
Senast uppdaterad:
Publicerad: