Nationell uppföljning av kvalitetsindikatorer

För att kunna mäta och följa upp donationsprocessen inom hälso- och sjukvården används kvalitetsindikatorer som belyser kvalitet och effektivitet. Indikatorerna syftar till att stödja det lokala donationsarbetet som vårdgivare och verksamhetschefer är ansvariga för. Indikatorerna ska ligga till grund för vårdgivarnas kontinuerliga utvecklingsarbete.

Kvalitetsindikatorer – organdonation från avlidna

Varje år gör Socialstyrelsen en nationell uppföljning av organ- och vävnadsdonatorer i Sverige. Den nationella uppföljningen syftar till att främja en god och jämlik vård i hela landet. Uppföljningen presenteras i två lägesrapporter som finns längre ner på sidan.

Socialstyrelsen följer fem av de totalt tolv kvalitetsindikatorer för organdonation från avlidna donation då döden inträffar efter en primär hjärnskada (DBD), som tagits fram av Vävnadsrådet. Dessa fem indikatorer möjliggör en systematisk uppföljning av donationsverksamheten på nationell nivå. Nedan hittar du kvalitetsindikatorerna. Kvalitetsindikatorerna för organdonation då döden inträffar efter cirkulationsstillestånd (DCD) är under utarbetande.

Donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska

Det är vårdgivarens ansvar att det finns tillgång till en donationsansvarig läkare (DAL) och donationsansvarig sjuksköterska (DAS) i donationsverksamheten. Indikatorn mäter förekomst av tillsatt DAL och DAS med skriftlig arbetsbeskrivning och avsatt tid för uppdraget.

Under 2021 hade 17 procent av intensivvårdsenheterna som rapporterat in data till SIR tillsatt DAL och 32 procent hade tillsatt DAS med skriftlig uppdragsbeskrivning, den rekommenderade avsatta tiden för uppdraget samt kompetens för uppdraget enligt utbildningstrappan och förekomst av verksamhetsplan/rapport. Under 2020 utökades antalet kriterier för måluppfyllnad. Målvärdet är 100 procent.

Uppmärksammade möjliga donatorer

Uppmärksammandet av möjlig donator är den mest kritiska punkten i donationsprocessen. Målsättningen är att ingen möjlig donator ska missas.

Under 2021 uppmärksammades 96 procent av de avlidna möjliga donatorerna på IVA. Målvärdet är 100 procent.

Kontakt med transplantationskoordinator

Transplantationskoordinator ska kontaktas tidigt i donationsprocessen för att avgöra donatorns medicinska lämplighet. En möjlig donators medicinska lämplighet som donator ska avgöras av transplantationskirurg och inte av intensivvårdspersonal.

Under 2021 avled sammanlagt 3832 patienter inom intensivvården. Av de 862 patienter som uppfyllde kriterierna för möjlig donator uppmärksammades detta på ett eller annat sätt i journalen i 96 procent av fallen.

Under 2021 kontaktades transplantationskoordinator i drygt hälften av fallen (52 procent). Målvärdet är 100 procent.

Antalet möjliga donatorer steg kraftigt under 2020 till följd av att kriterierna för möjlig donator i mätetalet förändrades så att fler patienter inkluderas. En förväntad motsvarande ökning av antalet kontakter med transplantationskoordinator kunde inte ses. En tolkning av resultaten kan vara att förändringen av kriterierna ännu inte fått önskat genomslag.

Orsak till utebliven donation

Genom att uppmärksamma orsakerna till utebliven donation kan åtgärder sättas in så att fler möjliga donatorer omhändertas i de fall där detta är tillämpligt.

Under 2021 var resultatet 77 procent uteblivna donationer. Målvärde är inte relevant inom detta område.

Den främsta anledningen till utebliven donation är sviktande cirkulation hos patienten samt dålig prognos vilket gör att det inte finns förutsättningar för utveckling av total hjärninfarkt. De vanligaste orsakerna till utebliven donation under 2021 var att behandlingen avbröts på grund av dålig prognos och att förutsättningarna för total hjärninfarkt inte bedömdes föreligga samt terminalt sviktande cirkulation och att transplantationsverksamheten bedömde donatorn som medicinskt olämplig.

Aktuella donatorer

Indikatorn inkluderar alla donatorer (DBD och DCD) fram till tillvaratagandet av organ. Detta gör det möjligt att följa upp donationsarbetet på IVA på nationell och regional nivå.

Under 2021 hade Sverige 18,7 aktuella donatorer per miljon invånare (PMI) och 21,2 per 10 000 avlidna. Målvärdet är minst 25 PMI och 25 per 10 000 avlidna.

Svenska intensivvårdsregistret

Resultatet av kvalitetsindikatorerna ovan bygger på information från Svenska Intensivvårdsregistret (SIR).

Data kring donationsprocessen registreras i SIR och presenteras på SIR:s utdataportal

Lägesrapporter för Organ- och vävnadsdonation i Sverige 2021

I lägesrapporten konstaterar Socialstyrelsens Nationella Donationscentrum att trots utmaningarna och den fortsatt höga belastningen på svensk hälso- och sjukvård i covid-19-pandemins spår har intensivvården upprätthållit ett gott donationsresultat: antalet faktiska organdonatorer, 192 donatorer, under 2021 är det högsta som hittills uppmätts i Sverige. Ökningen beror främst på att fler donationer efter cirkulationsstillestånd (DCD) kommit till stånd.

Organdonationerna möjliggjorde att 750 organ kunde transplanteras till 724 personer.

Tre donationsregioner, Norra regionen, Västra sjukvårdsregionen och Södra sjukvårdsregionen, hade fler aktuella DBD-donatorer 2021 än året innan. Region Stockholm-Gotland hade ökat antalet DCD-donatorer, men samtidigt minskat antalet DBD-donatorer.

Behovet av organ för transplantation till små barn är stort. Därför får inga potentiella barndonatorer missas.

Lägesrapporter 2021

Lägesrapport 2020

Organ- och vävnadsdonation i Sverige 2020Artikelnummer: 2021-6-7445|Publicerad: 2021-06-21
Beställ
Senast uppdaterad:
Publicerad: