Nationellt Donationscentrum

Nationellt Donationscentrum främjar organ- och vävnadsdonation. Nationellt Donationscentrum ansvarar för nationell samordning, ger stöd till hälso- och sjukvården, sprider kunskap om donations- och transplantationsområdet till både profession och allmänhet samt underlättar för fler att göra sin vilja till donation känd.

Nationellt donationsfrämjande arbete

Nationellt Donationscentrums arbete utgår från visionen att tillgången på organ och vävnader för transplantation möter behovet. Nationellt Donationscentrum arbetar mot fyra övergripande mål:

  • Regelverket stödjer och underlättar donationsprocessen.

  • Hälso- och sjukvårdspersonal har adekvat kunskap om och samsyn kring donationsprocessen.

  • En nationell uppföljning av donationsprocessen för en god och jämlik vård.

  • En fortsatt hög donationsvilja i befolkningen.

Nationellt Donationscentrum har flera regeringsuppdrag som syftar till att stödja hälso- och sjukvårdens arbete med donation av organ och vävnader för transplantation samt stärka blodverksamheterna för en ändamålsenlig blodverksamhet. Myndigheten är dels i färd med att ta fram en nationell handlingsplan som syftar till att samordna regionernas arbete för att öka antalet organ- och vävnadsdonationer. Samtidigt arbetar myndigheten med att ta fram ett kunskapsstöd för hela donationsprocessen, som riktar sig till berörd hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen kommer även att genomföra en omfattande informationssatsning för att öka antalet blodgivare i Sverige. Uppdragen genomförs i dialog med regioner och andra berörda parter. Därutöver har myndigheten flera pågående projekt, bland annat stöd i implementeringen av de nationella rekommendationerna för att främja donation från barn genom framtagande av korta filmer. Socialstyrelsen anordnar också Donationsveckan varje år och publicerar två årliga lägesrapporter om donation och transplantation av organ och vävnader.

Nationellt Donationscentrum har kontinuerlig kontakt med donations- och transplantationsverksamheterna för att fånga upp behov av kunskapsstöd eller ge förtydliganden kring vissa frågor.

För att underlätta samordningen har Nationellt Donationscentrum inrättat ett nationellt donationsforum där representanter från donations- och transplantationsverksamheterna, patient- och intresseorganisationer samt yrkesföreningar ingår. Mötena hålls en gång per termin.

Underlätta för fler att göra sin vilja till donation känd

Nationellt Donationscentrum har i uppdrag att ge allmänheten kontinuerlig information i donationsfrågor och underlätta för medborgarna att göra sin inställning till donation känd. Centrumet arbetar för att upprätthålla en fortsatt hög donationsvilja i befolkningen och att få fler att aktivt ta ställning genom att registrera sig i donationsregistret och prata med sina närstående.

Läs vårt informationsbrev

Varje kvartal skickar Nationellt Donationscentrum ut ett informationsbrev med aktuell information inom donationsområdet.

Skicka ett mejl till oss om du vill du ha informationsbrevet

Telefontider

Mellan 17 juni och 18 augusti har vi ändrade telefontider

Vi nås på telefon 075-247 30 00

Onsdagar 09.00–10.00

Telefonen är stängd dag före helgdag och helgdag.

Kontakt

Nationellt Donationscentrum
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: