Psykisk ohälsa

För att förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa ska Socialstyrelsen bidra med kunskap, statistik och utvärdering. Här har vi samlat information för dig som arbetar med psykisk ohälsa inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Fler letar efter information om

Publikationer

En viktig del av vårt material finns samlat i kunskapsstöd för olika områden inom psykisk ohälsa, till exempel adhd, könsdysfori och ätstörningar. Kunskapsstödens rapporter och vägledningar hittar du genom att använda sökfunktionen på vår sida för publikationer.

Nationell strategi

Psykisk hälsa är ett prioriterat område som handlar om att främja psykiskt välbefinnande. Området innefattar dels att förebygga psykisk ohälsa och suicid för att minska mänskligt lidande och kostnader för hälso- och sjukvården, dels att erbjuda vård, stöd och behandling för dem som redan har utvecklat olika former av psykisk ohälsa.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har uppdraget att ta fram underlag till en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. 

Strategin tas fram i bred samverkan

Eftersom psykisk hälsa berör hela samhället, ingår ytterligare 23 myndigheter och flera andra aktörer i uppdraget. En bred samverkan ger goda förutsättningar för transparens och en bred förankring i arbetet med strategin.

Myndigheterna fick uppdraget i augusti 2020 inför att den nuvarande nationella strategin för psykisk hälsa löpte ut till årsskiftet. Likaså har det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention inte uppdaterats sedan det antogs av riksdagen 2008. Dessa båda områden ska nu sammanföras på ett tydligare sätt i en gemensam nationell strategi.

Dialog med externa aktörer 

Hösten 2020 etablerade Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten samverkan med varandra och övriga myndigheter inom uppdraget. Under 2021 fortsatte myndigheterna att samverka, och förde dialog med ett stort antal aktörer inom området, till exempel kommuner, regioner, patient- och brukarföreningar, anhörigföreningar och professionsföreningar.

En bred samverkan mellan myndigheter och olika organisationer är en förutsättning för att den kommande strategin ska vara både ändamålsenlig och förankrad bland de aktörer som kommer att arbeta utifrån den.

Uppdraget kommer att genomföras i olika steg. Vi ser gärna att olika aktörer, även framöver i olika former, bidrar i arbetet fram tills vi ska redovisa ett färdigt förslag på strategi i september 2023.

Ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention hos Folkhälsomyndigheten

Redovisning av uppdraget sker i olika steg

  • Myndigheterna har 1 september 2021 redovisat sina individuella analyser till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.
  • Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ska senast 31 december 2021 redovisa en plan för det fortsatta arbetet med strategin.
  • Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ska slutredovisa uppdraget till regeringen senast 1 september 2023, genom ett samlat förslag till strategi med mål, prioriteringar och indikatorer för uppföljning.

Drygt 50 organisationer och föreningar har lämnat underlag

Under perioden maj–oktober 2021 bidrog cirka 50 organisationer och föreningar med underlag till arbetet med att utveckla en ny nationell strategi. Bland dem som bidragit finns patient- och brukarorganisationer, professionsföreningar och ideella organisationer som representerar en bredd av olika verksamheter och målgrupper. 

Vi riktar ett varmt tack till alla som inkommit med underlag! Det kommer även erbjudas fler tillfällen för olika aktörer att medverka i arbetet.

Tack till civilsamhället - animation

Myndigheterna arbetar för närvarande med att sammanställa underlagen och göra analyser.

Här kan du läsa mer om vilka organisationer och föreningar som bidragit.

Underlag till ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention hos Folkhälsomyndigheten

Händelseanalyser av suicid

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har låtit en expertgrupp analysera händelseanalyser, som sedan ställts samman till en rapport över de insatser som gjordes respektive inte gjordes före en patients självmord. Underlaget är viktigt och sätter fingret på brister i verksamheten, men ger också förslag på åtgärder som kan minska risken för suicid.

Nationella riktlinjer

Statistik där psykiatriska diagnoser ingår

Utvärdering av metoden självvald inläggning, SI

Socialstyrelsen har tillsammans med SBU och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NPSH) utvärderat metoden Självvald inläggning (SI) inom psykiatrin. Utvärderingen visar att psykiatrin behöver bli mer personcentrerad och sammanhållen, och där bland annat SI är ett steg på vägen. SI, tillsammans med andra liknande interventioner, kan komplettera traditionell heldygnsvård och vara av värde för patienter med stora vårdbehov eller allvarliga och kroniska tillstånd.

Det vi inte ser – ett flexibelt utbildningsmaterial för bättre möten

Hur kan vi bli bättre på att se, höra och möta varandra? Socialstyrelsen har skapat ett utbildningsmaterial för dig som arbetar i vården: Det vi inte ser. Det handlar om att bemöta personer med psykisk ohälsa. Det består bland annat av rollspel, filmer, VR-film och underlag för reflektion och lärande enskilt eller i grupp. Här finns också konkreta verktyg, nycklar för kommunikation och stöd för dig som leder gruppövningar.

Utbildningsmaterialet Det vi inte ser, på vår utbildningsportal

Ladda ner eller beställ

Informationsmaterial
Underlätta för personer med autism i möten med socialtjänstenArtikelnummer: 2019-12-6480|Publicerad: 2020-01-13
Beställ
Senast uppdaterad:
Publicerad: