Samhällets stödinsatser

Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar kan få olika typer av stöd och insatser. Olika lagar reglerar de möjligheter till stöd som finns.

Stöd kan ges utifrån SoL eller LSS beroende på behov

En funktionsnedsättning eller en diagnos ger inte automatiskt rätt till en viss stödinsats, utan graden av funktionsnedsättning och det individuella behovet avgör. Den som har omfattande funktionsnedsättningar kan få stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387, LSS), men stöd kan också ges utifrån socialtjänstlagen (2001:453, SoL).

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Socialtjänstlag (2001:453)

Kommunen ansvarar för stöd som kan underlätta i vardagen

Kommunen har det yttersta ansvaret för att den enskilde får den hjälp han eller hon behöver. Kommunen ansvarar för stöd som kan underlätta vardagen, som personlig assistans, avlösning, hjälp i hemmet, bostad med särskild service, bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst. Kontakta kommunens biståndsbedömare, LSS-handläggare eller motsvarande för mer information.

Regionen och kommunen delar ansvar för hälso- och sjukvård, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

Regionen och kommunen har delat ansvar för hälso- och sjukvård, inklusive habilitering, rehabilitering och hjälpmedel, enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Habilitering/rehabilitering kan innebära stöd av till exempel arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog och fysioterapeut. Regionen ansvarar för tandvård samt tolktjänst för bland annat döva.

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

I patientlagen (2014:821) regleras rätten till bland annat information, delaktighet, tillgänglighet, fast vårdkontakt och individuell planering samt val av utförare. Kontakta regionen för mer information.

Patientlag (2014:821)

Försäkringskassan handlägger ekonomiskt stöd

Försäkringskassan handlägger och beviljar ekonomiskt stöd, som omvårdnadsbidrag, bilstöd, assistansersättning, merkostnadsersättning och särskilt tandvårdsbidrag. Kontakta försäkringskassan för mer information. På Försäkringskassans webbplats finns information om olika typer av stöd.

Försäkringskassan.se

Senast uppdaterad:
Publicerad: