Vårdhygien

Vårdhygien handlar om att förebygga vårdrelaterade infektioner uppstår och sprids inom vården, tandvården och omsorgen. Därmed är det också en viktig del i arbetet mot antibiotikaresistens.

Samverkan mellan verksamheter

En central del är att hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg samverkar kring vårdhygien eftersom personal idag rör sig mellan olika vårdinrättningar. Tandvårdspersonal kan till exempel träffa patienter i lokaler inom omsorgsverksamhet eller hälso- och sjukvård vilket ställer krav på en god samverkan kring basala hygienrutiner.

Upphandling

Aspekter som rör smittskydd och vårdhygien ska finnas med i alla upphandlingsärenden. Experter inom vårdhygien bör medverka i utformningen av generella upphandlingsrutiner och bör vid behov fungera som sakkunniga i enskilda ärenden.

Webbutbildning om basala hygienrutiner

Socialstyrelsen har tagit fram en utbildning i basala hygienrutiner som är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Utbildningen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet såväl under pandemin som efter. Den tar cirka en timme och kan användas enskilt eller i grupp. Den är kostnadsfri och nås via Socialstyrelsens utbildningsportal. Utbildningen finns på svenska och engelska.

Basala hygienrutiner i vård och omsorg

Basic hygiene routines in healthcare and care

Webbutbildning för chefer i socialtjänstens verksamheter om att förebygga och förhindra smitta

Att förebygga och förhindra smitta är en viktig del av socialtjänstens verksamheter. Det är den som bedriver verksamheten har ansvar för att se till att rutiner finns på plats och följs i arbetet. Socialstyrelsen har tagit fram en utbildning som stödjer chefer i att följa och följa upp reglerna.

Utbildningen riktar sig till chefer inom verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL): hemtjänst i ordinärt boenden, särskilda boenden för äldre och bostad med särskild service för vuxna. Den riktar sig även till följande verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS): bostad med särskild service för barn eller ungdomar och bostad med särskild service enligt LSS för vuxna. Utbildningen är webbaserad, kostnadsfri och tar ca 45 minuter att gå igenom. Du behöver logga in för att ta del av utbildningen.

Förebygga och förhindra smitta – för chefer i vård och omsorg

Globala handhygiendagen 5 maj

Rena händer räddar liv. WHO:s årliga handhygiendag den 5 maj stödjer personal inom vård och omsorg i arbetet med att förbättra handhygien. God handhygien förebygger smittspridning och vårdrelaterade infektioner, då bromsar vi även antibiotikaresistens. Läs mer om globala handhygiendagen hos WHO.

World Hand Hygiene Day – WHO

Senast uppdaterad:
Publicerad: