Vårdhygien

Vårdhygien handlar om att förebygga vårdrelaterade infektioner uppstår och sprids inom vården, tandvården och omsorgen. Därmed är det också en viktig del i arbetet mot antibiotikaresistens.

Samverkan mellan verksamheter

En central del är att hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg samverkar kring vårdhygien eftersom personal idag rör sig mellan olika vårdinrättningar. Tandvårdspersonal kan till exempel träffa patienter i lokaler inom omsorgsverksamhet eller hälso- och sjukvård vilket ställer krav på en god samverkan kring basala hygienrutiner.

Upphandling

Aspekter som rör smittskydd och vårdhygien ska finnas med i alla upphandlingsärenden. Experter inom vårdhygien bör medverka i utformningen av generella upphandlingsrutiner och bör vid behov fungera som sakkunniga i enskilda ärenden.

Webbutbildning om basala hygienrutiner

Socialstyrelsen har tagit fram en utbildning i basala hygienrutiner som är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Utbildningen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet såväl under pandemin som efter. Den tar cirka en timme och kan användas enskilt eller i grupp. Den är kostnadsfri och nås via Socialstyrelsens utbildningsportal.

Basala hygienrutiner i vård och omsorg

Material till globala handhygiendagen 5 maj 2023

Rena händer räddar liv. WHO:s årliga handhygiendag stödjer personal inom vård och omsorg i arbetet med att förbättra handhygien. God handhygien förebygger smittspridning och vårdrelaterade infektioner, då bromsar vi även antibiotikaresistens. Tillsammans kan vi göra mer. Uppmärksamma gärna kampanjen i din verksamhet. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram material på svenska utifrån WHO:s kampanjmaterial.

Ladda ned affischer

Läs mer om globala handhygiendagen på WHO:s webbplats

https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day

Senast uppdaterad:
Publicerad: