Basala hygienrutiner och god hygienisk standard

Personal inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg behöver tillämpa basala hygienrutiner i sitt arbete. Det är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner. För att hålla en god hygienisk standard ska lokaler, utrustning och hela verksamheten utformas så att risken för infektioner och smittspridning blir så liten som möjligt.

Fler letar efter information om:

Föreskrifter om basal hygien

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien gäller för alla verksamheter inom hälso- och sjukvård. På samma sätt gäller de även för verksamheter inom tandvård och vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. 

Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder – det vill säga åtgärder som ska tillämpas i den direkta vården och omsorgen för att förebygga vårdrelaterade infektioner. 

När gäller föreskrifterna?

Föreskrifterna gäller i situationer då personalen har fysisk kontakt med patienter eller personer som får insatser i form av hemtjänst eller särskilda boendeformer.

Vårdgivare och de som bedriver verksamhet med hemtjänst eller särskilda boendeformer ansvarar för att personalen följer föreskrifterna. I ansvaret ingår att ta fram processer och rutiner för att säkerställa att reglerna följs. 

Vem ska följa föreskrifterna?

Föreskrifterna gäller för

 • personal inom hälso- och sjukvård och tandvård

 • personal i gruppbostäder, hemtjänst och särskilt boende för äldre

 • personliga assistenter som arbetar vid de särskilda boenden som omfattas av föreskrifterna.

  • Reglerna gäller inte de personliga assistenter som arbetar i den enskildes hem eller personal i daglig verksamhet. Krav på god kvalitet, inklusive förebyggande av smittspridning, gäller dock även vid dessa insatser.

 • elever vid utbildningar till yrken inom vård och omsorg i situationer där det finns risk för överföring av smittämnen.

Personal som inte deltar i direkt vård- eller omsorgsarbete omfattas inte av föreskrifterna. Det är ändå viktigt att all personal som vistas i vård- eller omsorgsmiljö utför sitt arbete på ett sätt som förebygger risk för smittspridning.

Ha en god handhygien

När händerna kommer i kontakt med föremål och andra personer fastnar mikroorganismer. De kan smitta oss när våra händer sedan kommer i kontakt med ögon, näsa eller mun. Vi kan också föra mikroorganismer vidare till andra.

Det bästa och enklaste sättet att förebygga smittspridning är god handhygien. Grundregeln är att tvätta händerna efter toalettbesök, före måltid eller hantering av livsmedel samt när du har hanterat något smutsigt.

 • Händerna ska desinfekteras med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel före och efter varje vård- och omsorgsmoment.
 • Händer och underarmar måste vara fria från främmande material som armbandsur, smycken, bandage, stödskenor eller motsvarande. Naglarna ska vara korta och fria från konstgjort material.
 • Även när handskar används ska händerna desinfekteras omedelbart före och efter ett vård- och omsorgsmoment.
 • Skyddshandskar tas på före arbetsmoment som innebär risk för att händerna förorenas av kroppsvätskor. I en sådan situation finns det risk för att handdesinfektion inte räcker för att göra dem smittfria. Handskarna kan också ge ett visst skydd om en stickskada skulle inträffa. Skyddshandskarna ska vara för engångsbruk och av lämplig typ och material för det arbetsmoment som ska genomföras. Handskar får aldrig desinfekteras eftersom materialet då påverkas så att handskarna förlorar sin skyddande effekt.

Arbetskläder

 • Arbetskläder i vård och omsorg ska bestå av en underdel och en kortärmad överdel eller en sammansatt över- och underdel. De ska bytas dagligen och gå att tvätta så att de blir fria från smittämnen. I vissa situationer kan också plastförkläden eller andra skyddskläder behövas.
  • Kravet på korta ärmar beror på att textila material förorenas snabbt och långa ärmar medför stor risk för att förorenas i samband med vård- eller omsorgsmoment. Det år inte tillåtet att bära ett långärmat plagg med uppkavlade ärmar under arbetskläderna.
 • Arbetskläder ska tas av efter dagens slut och hållas åtskilda från andra kläder.
  • Vård- och omsorgsgivaren ska ha rutiner som innebär att vård- och omsorgspersonal tar av sig arbetskläderna när arbetsdagen är slut. De som ansvarar för verksamheten ansvarar för att arbetskläder som är använda hålls åtskilda från andra kläder, tvättas i minst 60 °C och förstörs vid behov.

 • För att arbetskläderna ska bli fria från smittämnen måste de kunna tvättas i minst 60 grader.
  • Vårdgivaren och den som ansvarar för verksamhet inom omsorgen ska säkerställa att den som tillhandhåller/tvättar kläderna följer reglerna så att smitta inte sprids. De ansvariga ska också fastställa de processer och rutiner som behövs för att säkra detta.
 • Skyddskläder ska användas utanpå arbetskläderna vid vård- och omsorgsmoment där det finns risk för att arbetskläderna kan förorenas genom direktkontakt med en person, dennes kroppsvätskor eller annat biologiskt material (t.ex. hud och hudfragment).

Det finns inga speciella regler för hur arbetskläderna ska se ut vad gäller färg, logotyp eller annan utformning. I gruppbostäder är det viktigt att arbetskläderna inte gör att boendet får en institutionell prägel. Så länge de har korta ärmar och att både över- och underdel går att tvätta så att de blir rena går det ha jeans och t-shirt.

Smittförebyggande regler inom omsorgen från och med 1 november 2022

Det är viktigt att arbeta smittförebyggande i omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen har därför tagit fram föreskrifter som bland annat ställer krav på att verksamheterna ska ha rutiner för att förebygga smittspridning och utbilda personalen.

Skydda antibiotikan

Ytterligare ett viktigt bidrag att minska smitta och infektioner är använda antibiotika klokt. Här behöver vård och tandvård hjälpa till genom att minska förskrivningen och att informera allmänheten. På skyddaantibiotikan.se finns fakta och möjligheter att dela text och bilder i sociala medier.

God hygienisk standard

För att hålla en god hygienisk standard ska lokaler, utrustning och hela verksamheten utformas så att risken för infektioner och smittspridning blir så liten som möjligt.

En god hygienisk standard berör alla som arbetar och vistas inom vård, tandvård och omsorgsverksamhet. Det inkluderar både vård- och omsorgstagare, personal, närstående och besökare. Hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen ställer krav på att vården ska vara av god hygienisk standard. Det omfattar bland annat:

 • Vårdhygienisk kompetens
 • Vårdlokaler
 • Utrustning i vården
 • Vårdens organisation och planering.

Vårdhygienisk kompetens

Varje vårdgivare ska ha

 • grundkunskap om vårdhygien hos all vårdpersonal
 • tillgång till vårdhygienisk expertis både i det förebyggande arbetet och vid akuta problem.

Personal ska ges regelbunden kompetensutveckling inom vårdhygien. Vårdgivare behöver stöd från experter inom vårdhygien med möjlighet till nära dialog med vårdgivarens ansvariga beslutsfattare.

Kunskapsstöd - tillgång till vårdhygienisk kompetens

Nu kan du som vårdgivare, verksamhetsansvarig eller smittskyddsläkare ta del av Socialstyrelsens kunskapsstöd om tillgång till vårdhygienisk kompetens.

Tillgång till vårdhygienisk kompetens
Tillgång till vårdhygienisk kompetensArtikelnummer: 2021-8-7509|Publicerad: 2021-08-25
Beställ

Hygien i vårdlokaler

Lokaler som används för vård, tandvård och omsorg ska vara anpassade till de hygienkrav som ställs på verksamheten som bedrivs där enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Vid ny- eller ombyggnad av vårdlokaler är det viktigt att redan från start involvera vårdhygienisk expertis i planeringen. Det gäller även vid ändring av verksamheten i befintliga lokaler, eftersom olika verksamheter ställer olika krav på till exempel ventilation, ytor och fast utrustning med mera.

Hygienisk utrustning

All utrustning i en vårdlokal ska uppfylla kraven på god hygienisk standard – både medicinteknisk och annan utrustning. All utrustning måste uppfylla relevanta krav så att den inte riskerar att sprida smittämnen till patienter, personal och besökare.

Organisera och planera arbetet med hygien

Som stöd när du planerar arbetet med god hygien har du Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för både hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. Här framgår till exempel att du som vårdgivare och du som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten behöver för att säkra kvaliteten i verksamheten. Du behöver utarbeta och fastställa rutiner för det arbetet och ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten.

Medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård

Vårdgivaren ansvarar för att endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter används på patienter. För att möjliggöra en säker användning och hantering av produkterna ska det finnas rutiner för hur varje verksamhet organiseras.

För att säkerställa en säker användning är det viktigt att användningen inklusive rengöring, desinfektion och eventuell sterilisering sker enligt tillverkarens anvisningar. Anvisningarna ska finnas tillgängliga på svenska.

Läkemedelsverket utövar tillsyn av CE-märkta produkter och dess tillverkare. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utövar tillsyn av hälso- och sjukvårdens och tandvårdens användning av medicintekniska produkter samt egentillverkning av medicintekniska produkter.

Negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter som är CE-märkta ska anmälas till både tillverkaren och till Läkemedelsverket. Dessa händelser kan även rapporteras till IVO, som information. Händelser med egentillverkade medicintekniska produkter ska anmälas till IVO. Anmälan om negativa händelser och tillbud ska göras snarast efter det att en händelse har inträffat.

Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och IVO samverkar inom det medicintekniska området och inom frågor där myndigheternas ansvar gränsar till varandra.

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2021:52) om användning av medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården ligger till grund för användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården och tandvården.

Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården

Upphandling av utrustning

Aspekter som rör smittskydd och vårdhygien ska finnas med i alla upphandlingsärenden inom vård, tandvård och omsorg. Experter inom vårdhygien bör medverka i utformningen av rutiner för upphandling och bör vid behov fungera som sakkunniga i enskilda ärenden.

Personalens medicintekniska kompetens

All personal inom vård, tandvård och omsorg måste ha relevant kunskap och få regelbunden kompetensutveckling avseende den medicintekniska utrustning de använder. För personal som har sterilisering som huvudsaklig arbetsuppgift är kompetenskraven högre och bör motsvara den utbildning till instrument- och steriltekniker som finns inom yrkeshögskolan.

Webbutbildningar

Föreskrifter

Ladda ner

Vård och omsorg för äldre – Lägesrapport 2021Artikelnummer: 2021-3-7249|Publicerad: 2021-03-29
Senast uppdaterad:
Publicerad: