Försäkringsmedicin

Här har vi samlat information och stöd som kan användas av dig som arbetar med frågor som rör sjukskrivning, arbetsåtergång och utfärdande av medicinska intyg. Vi ger också stöd för samverkan mellan olika aktörer.

Försäkringsmedicin är ett omfattande område där medicinska och juridiska bedömningar möts genom det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och olika försäkringssystem. Sjukskrivning ska vara en medveten och integrerad del av vård och behandling för både kvinnor och män, med samma krav på vetenskap och beprövad erfarenhet som hälso- och sjukvården i övrigt.

En aktiv sjukskrivning kännetecknas av att den är väl genomtänkt och baserad på en försäkringsmedicinsk bedömning. Dessutom behövs det en plan för sjukskrivning och rehabilitering som kontinuerligt följs upp. Det behöver finnas ett tydligt syfte med sjukskrivningen som tillsammans med behandlings- och rehabiliteringsinsatser bidrar till att individen återfår hälsa och arbetsförmåga.

Nationellt kunskapsstöd om försäkringsmedicin för hälso- och sjukvård – Remissversion

Socialstyrelsen erbjuder olika stöd för hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska arbete. Denna remissversion innehåller grunderna för ett systematiskt arbete med försäkringsmedicin. Målet är att utveckla de nuvarande övergripande principerna till ett bredare försäkringsmedicinskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvården.

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

I det försäkringsmedicinska beslutstödet för diagnoser finns bland annat information om symtom, prognos och behandling, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.

Här ger vi även rekommendationer om sjukskrivningstider för olika diagnoser, bland annat utifrån

  • allvarlighetsgrad
  • hur olika sjukdomar och tillstånd begränsar arbetsförmågan.

Beslutsstödet innehåller också information om rehabilitering eller andra åtgärder som kan påskynda arbetsåtergång.

Föreskrifter om utfärdande av intyg

Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg HSLF-FS 2018:54 innehåller bestämmelser som vänder sig till dig som

  • arbetar med att utfärda intyg inom hälso- och sjukvården
  • leder en verksamhet som arbetar med att utfärda intyg
  • behöver uppgifter från hälso- och sjukvården och tar fram ett intygsformulär.

Mer stöd inom försäkringsmedicin på gång

Just nu arbetar vi med ett uppföljningsramverk för hälso- och sjukvårdens arbete med försäkringsmedicin i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Det gör vi för att stödja hälso- och sjukvårdens arbete med kvalitetssäkring, verksamhetsutveckling och uppföljning.

Kontakt

Cecilia Stävberg, frågor om remissversionen

Kontakt

Regina Ylvén, frågor om remissversionen

Kontakt

Anne Snis, frågor om uppföljningsramverket
Senast uppdaterad:
Publicerad: