Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation. För hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation är en viktig del för att personalen ska ha möjlighet att göra ett bra arbete för patienter och enskilda. Enhetliga begrepp, termer och klassifikationer bidrar till att informationen kan återfinnas, delas, tolkas entydigt och sammanställas.

Hälso- och sjukvård

Patientjournaler ska som huvudregel vara skrivna på svenska språket. De ska vara tydligt utformade och så lätta som möjligt att förstå för patienten. Om den som dokumenterar till exempel använder förkortningar är det viktigt att de är allmänt vedertagna, både med hänsyn till patienten och till övrig personal som kan behöva använda journalen. Vid sammanhållen journalföring kan det bli särskilt viktigt att journalspråket är enhetligt, det vill säga att de begrepp och termer som används är gemensamma.

Vårdgivaren har ett ansvar för att säkerställa att de uppgifter som finns dokumenterade i en patientjournal finns tillgängliga på ett överskådligt sätt för den hälso- och sjukvårdspersonal som är behörig att ta del av uppgifterna. Vårdgivaren ansvarar även för att se till att uppgifterna i en patientjournal är entydiga.

För att försäkra sig om att uppgifterna är entydiga bör vårdgivaren använda följande publikationer när de är tillämpliga:

Socialtjänst

För socialtjänsten gäller reglerna i språklagen som anger att språket är svenska och att det ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Journalanteckningar och andra handlingar som upprättas och som hör till den enskildes personakt ska vara väl strukturerade och tydligt utformade. Begrepp som används i dokumentationen ska så långt som möjligt vara entydiga. Av de upprättade handlingarna ska det framgå vad som är faktiska omständigheter och händelser av betydelse och vad som är bedömningar.

En dokumenterad händelse av betydelse ska också innehålla uppgifter om när händelsen har inträffat. Av varje handling ska det framgå varifrån uppgifterna kommer, vem som har upprättat dem och när det gjordes.

Den som bedriver verksamhet (till exempel socialnämnd eller enskild utförare) bör så långt det är möjligt använda sig av verksamhetsanpassade kodverk, klassifikationer, blanketter och standardiserade mallar för dokumentation.

Den som bedriver verksamhet bör i tillämpliga delar använda

Mer information

Lagar och föreskrifter

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Informationen är framtagen i samarbete med E-hälsomyndigheten.

Publicerad: