Spärra patientuppgifter mellan vårdgivare. För hälso- och sjukvården.

Patienten kan när som helst begränsa åtkomsten till (spärra) sina uppgifter mellan vårdgivare. En användare ska kunna se i systemet att det finns spärrade patientuppgifter hos en annan vårdgivare, men det är endast i nödsituationer det är tillåtet att ta del av uppgift om vilken eller vilka vårdgivare som spärrat de aktuella uppgifterna.

För att vårdgivaren ska få bryta spärren måste patienten ge sitt uttryckliga samtycke. När patienten inte kan uttrycka sitt samtycke, till exempel i en nödsituation, och uppgifterna i patientjournalen kan antas ha betydelse för den vård som patienten oundgängligen behöver, är det tillåtet att bryta spärren.

Två steg för att ta del av uppgifterna

För att ta del av uppgifterna krävs två steg med aktiva val. Första steget innebär att man bryter spärren med information om var uppgifterna finns. Andra steget innebär att man bryter spärren för att ta del av uppgifterna.

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare till ett barn har inte rätt att spärra barnets uppgifter.

Kvalitetssäkring och administration

Även om uppgifter är spärrade kan man ta del av uppgifterna om de behövs för kvalitetssäkring eller administration.

Mer information

Lagar och föreskrifter

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Informationen är framtagen i samarbete med E-hälsomyndigheten.

Publicerad: