Ta del av uppgifter inom socialtjänst. För socialtjänsten.

Det finns olika regler att förhålla sig till när det gäller att ta del av uppgifter inom socialtjänsten. Vilka regler som gäller beror på vem det är som ska ta del av uppgifterna och i vilket syfte uppgifterna behövs.

Att lämna ut uppgifter

Inom socialtjänsten är utgångspunkten att sekretess gäller för uppgifter om enskildas personliga förhållanden. Det betyder att en sekretessprövning behöver göras innan uppgifter kan lämnas ut. Det är socialnämnden eller utföraren som bedömer om det behöver finnas rutiner för att lämna ut uppgifter. Handlingar som berör enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Den enskilde kan ge ett samtycke till att någon annan ska få ta del av hela eller delar av dokumentationen. Samtycket kan vara skriftligt eller muntligt.

Handlingar som rör den egna dokumentationen

Den enskilde själv har rätt att få ut information som finns om hen i socialtjänstens dokumentation. Detta gäller även dokumentation hos enskilda utförare. I undantagsfall kan sekretess gälla för uppgifter som någon annan har lämnat till socialtjänsten, till exempel en orosanmälan. Sekretessen gäller då det kan antas att den som har lämnat uppgiften eller någon närstående till denne riskerar att utsättas för fara om uppgiften röjs. Sådan sekretess gäller inte för den som lämnat uppgiften i tjänsten.

Om dokumentationen om den enskilde innehåller uppgifter om en annan person kan sekretess gälla för den personen.

Den enskilde har inte rätt att få direktåtkomst till dokumentationen. Det finns däremot möjlighet för den som bedriver socialtjänst att erbjuda elektroniskt utlämnande av dokumentation, under förutsättning att relevanta säkerhetsåtgärder vidtagits och att sekretessen inte utgör hinder.

Mellan vårdgivare och socialtjänst

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården får inte ha direktåtkomst till varandras dokumentation. Informationsöverföring kan ske mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst efter sekretessprövning inklusive samtycke från den enskilde. Det innebär bland annat att kommunens biståndshandläggare inte får logga in i ett patientjournalsystem.

I vissa fall finns det möjlighet eller skyldighet att lämna ut uppgifter. Socialtjänsten får i vissa särskilda fall lämna uppgifter till hälso- och sjukvården om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd. Det kan gälla till exempel vid missbruk av alkohol eller narkotika.

Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient om hen deltar i vården av patienten eller behöver uppgifterna i sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

Verksamheter som bedriver både hälso- och sjukvård och socialtjänst

Vid till exempel särskilda boendeformer bedrivs både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Motsvarande gäller även hälso- och sjukvård som utförs av landstinget i förhållande till kommunala sociala insatser i hemmet (hemsjukvård). Om en medarbetare som inte är legitimerad, till exempel en undersköterska, deltar i vården av patienter, får hen ta del av de uppgifter som behövs för att arbetet med patienten ska kunna utföras. Icke-legitimerad personal på särskilda boenden arbetar även ofta med socialtjänstinsatser. Sådan personal dokumenterar i patientjournal och socialtjänstens journal beroende på om det är hälso- och sjukvård eller socialtjänst som har utförts.

Inom socialtjänst

Mellan olika nämnder i socialtjänsten gäller sekretess. För att en sekretessbelagd uppgift inom socialtjänsten ska få lämnas ut från en nämnd till en annan krävs antingen en sekretessbrytande bestämmelse, den enskildes samtycke, eller att en sekretessprövning resulterar i att uppgifterna kan lämnas ut. Det går därför inte att ha direktåtkomst till en annan nämnds information rörande en enskild på socialtjänstens område.

Mellan privata utförare och kommunens biståndshandläggare gäller sekretess. Biståndshandläggaren får därför inte ta del av uppgifter hos privata utförare genom direktåtkomst.

Inom socialtjänsten har nämndorganisationen betydelse för hur information får lämnas mellan personalen. Det finns sekretessgränser mellan verksamheter som leds av olika nämnder. Om uppgifter får lämnas mellan verksamheter, till exempel genom den enskildes samtycke, så kan det göras på papper, muntligt eller elektroniskt.

Inre sekretess inom socialtjänst

Inom socialtjänsten har den inre sekretessen betydelse för hur personalen får ta del av uppgifter om den enskilde inom sin egen organisation. Inre sekretess innebär att personalen får ta del av uppgifter i den utsträckning som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det är alltså endast den personal som behöver uppgifterna i sitt arbete, som får ta del av dem.

Mer information

Handbok
Handläggning och dokumentation – handbok för socialtjänstenArtikelnummer: 2021-12-7658|Publicerad: 2021-12-06
Beställ

Lagar och föreskrifter

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Informationen är framtagen i samarbete med E-hälsomyndigheten.

Publicerad: