Svårbehandlat självskadebeteende

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Patienter med allvarligt, livshotande, omfattande och upprepat självskadebeteende ska bedömas och eventuellt behandlas vid de nationella vårdenheterna.

Följande, men inte uteslutande, patientgrupper ska remitteras till nationella enheter för bedömning:

  • När två behandlingsförsök, riktade mot självskadebeteendet, har genomförts utan tillräcklig förväntad framgång. Eventuell psykiatrisk samsjuklighet, så som ätstörningar och beroendesjukdom bör inte dominera den kliniska bilden.
  • Barn med eskalerande självskadebeteende.

Av den uppföljning som görs av vården efter utskrivning från en nationell enhet, ska minst en uppföljning utföras av denna enhet.

Denna vård ska bedrivas vid tre enheter för vuxna. Den vård som avser barn ska koncentreras ytterligare och bedrivas vid två av dessa enheter.

Förtydliganden till definitionen:

  • Patienter som vårdas enligt agen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård kan vårdas vid nationella enheter om lokalerna är anpassade till detta
  • Patienter som vårdas enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, kan vårdas vid nationella enheter om inte missbruket dominerar sjukdomsbilden.

Avgränsningar till definitionen:

  • Tvångsvårdade patienter med allmänfarlig sjukdom ska ej vårdas vid nationella enheter

Tillståndsinnehavare

Region Skåne genom Förvaltning psykiatri, habilitering och hjälpmedel (inkl. undertillstånd för barn)

Region Stockholm genom Stockholms läns sjukvårdsområde (inkl. undertillstånd för barn)

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Giltighetstid

Från 1 januari 2023 och tillsvidare.

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Tillståndsbeslut

Årlig uppföljning

Uppföljningsmått inom tillståndsområdet är under framtagande tillsammans med de verksamheter som har fått tillstånd att bedriva vården.

Senast uppdaterad:
Publicerad: