Vårdens prioriteringar i krig och fredstida katastrofer

Vid katastrofer och ytterst krig kan vården ställas inför mycket svåra prioriteringar. Socialstyrelsen har därför tagit fram ett kunskapsstöd med syfte att vara en övergripande vägledning för hälso- och sjukvårdens beredskap.

Syftet med kunskapsstödet är att stödja regioner och kommuner i förberedelsearbetet inför svåra prioriteringssituationer. Så att högt prioriterad vård inte ska riskera att ransoneras före lågt prioriterad vård.

Kunskapsstödet innehåller grundläggande regler och principer och ett verktyg för att ransonera vård, om situationen utvecklas så att behovet av vård vida överstiger de tillgängliga resurserna. Det är viktigt att svåra beslut fattas likartat över landet, på goda grunder och på ett enhetligt sätt. Vi ser att det kan hjälpa till att minska etisk stress hos vårdpersonalen som i de här situationerna kan ställas inför svåra beslut.     

Dokumentet vänder sig framför allt till beslutsfattare i hälso- och sjukvården i regioner och kommuner.

Publicerad: