Om nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer är ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Målet med riktlinjerna är att bidra till att patienter och klienter får en god vård och socialtjänst.

Samhällets resurser räcker inte till att utföra alla åtgärder i socialtjänsten och hälso- och sjukvården samtidigt. Därför måste beslutsfattare som politiker och verksamhetschefer ta ställning till hur resurserna ska fördelas inom de olika områdena.

Nationella riktlinjer är ett stöd för beslutsfattarna så att de kan fördela resurserna efter befolkningens behov och så att de gör största möjliga nytta. Därför baserar Socialstyrelsen beslutet att göra riktlinjer på att det finns ett stort behov av vägledning i vården och socialtjänsten.

Riktlinjerna, som är framtagna utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet, visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder. Därmed vill Socialstyrelsen bidra till att stärka människors möjlighet att få jämlik och god vård och socialtjänst.

Webbutbildning

Webbutbildning: nationella riktlinjer med fokus på kommunal hälso- och sjukvård

Webbutbildningen ger grundläggande kunskaper om Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Fokus är områden som är relevanta för den nära vården. Utbildningen tar bland annat upp kunskapsstyrning, vård- och omsorg vid demenssjukdom, stroke, diabetes samt vård i livets slutskede.

Rekommendationer

Nationella riktlinjer är rekommendationer som bygger på kunskapsläget vid den tidpunkt då riktlinjerna har tagits fram. De utgör vägledning för vårdgivare och är inte bindande uttalanden om lämpliga behandlingsåtgärder eller rådgivning till patienter i enskilda fall. Det är alltid behandlande omsorgs- eller hälso- och sjukvårdspersonal som har ansvaret för att i det enskilda fallet – baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet – göra en bedömning av den individuella patientens behov så att denne får adekvat behandling.

 

Informationsmaterial
Vad är nationella riktlinjer?Artikelnummer: 2013-9-17|Publicerad: 2013-01-01
Beställ

Kontakt

Mattias Fredricson, nationella riktlinjer
Telefon: 075-247 45 64
Senast uppdaterad:
Publicerad: