Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism

Socialstyrelsen arbetar med nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism. Där kommer vi att ge rekommendationer till dig som beslutar om resurserna i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vi tar också fram indikatorer för uppföljning och utvärdering.

Vi publicerar en första version av riktlinjerna 20 oktober 2022. Sedan tar vi emot synpunkter till och med 20 januari 2023. Under vintern 2023 publicerar vi en uppdaterad version.

Status för arbetet

Vi är nu i slutfasen av arbetet med den första versionen. På sidan Så tar vi fram riktlinjerna finns mer information om vårt riktlinjearbete generellt.

Därför tar vi fram riktlinjerna

I dag finns ojämlikheter i vården och stödet för personer med adhd och autism i Sverige. Därför behövs nationella riktlinjer.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer hjälper hälso- och sjukvården och socialtjänsten att erbjuda insatser som är effektiva, enhetliga och ger största möjliga nytta för patienten eller brukaren, till en rimlig kostnad. På sidan Om nationella riktlinjer finns mer information.

Vi följer upp vården och stödet

Vi planerar att utvärdera vården och stödet för personer med adhd och autism inom de närmaste åren. Vi utvärderar löpande kvaliteten i hälso- och sjukvården och socialtjänsten, bland annat utifrån indikatorerna i våra nationella riktlinjer. Utvärderingarna pekar på vad som behöver förbättras.

Kontakt

Evelyn Andersson, rekommendationer
Telefon: 075-247 36 89

Kontakt

Tobias Edbom, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 31 29
Senast uppdaterad:
Publicerad: