Om riktlinjerna för vård vid hjärt-kärlsjukdomar

Socialstyrelsen kommer i nuläget inte att uppdatera de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård så som tidigare planerats till våren 2024. Anledningen är att vi bedömer att vi gör större nytta genom att istället göra en utvärdering för att följa utvecklingen mot en jämlik vård inom hjärt-kärlområdet. Vi lämnar således inte området, men väljer en annan insats som bättre kan bidra till utvecklingen.

Behovet av vägledning har förändrats sedan arbetet inleddes

Bakom beslutet ligger bedömningen att behovet av vägledning på hjärt-kärlområdet har förändrats sedan arbetet inleddes i början av 2021. Inom området finns nu flera kunskapsdokument som stödjer vården och det gör att behovet av nationella riktlinjer i nuläget ser annorlunda ut. Bedömningen har gjorts i dialog med regionernas nationella system för kunskapsstyrning som myndigheten har en nära samverkan med och som står för flera av kunskapsdokumenten.

En utvärdering av hjärt-kärlsjukvården inleds vid årsskiftet 2022/23

Nästa steg blir nu att en utvärdering av hjärt-kärlområdet inleds vid årsskiftet 2022/23. Den senaste utvärderingen publicerades i december 2015. Utvärderingen kommer att kunna bidra till området bland annat genom att påvisa regionala skillnader och därigenom motivera till implementering av befintliga kunskapsstöd. Utvärderingen kommer också att bli ett underlag för en ny bedömning när det gäller vägledningsbehovet.

Utvärderingen kommer bland annat att utgå från de nationella riktlinjerna

Indikatorerna i de befintliga nationella riktlinjerna kommer att inventeras för att se vilka som är aktuella att ingå i en utvärdering av hjärt-kärlområdet. Även de indikatorer som tas fram inom ramen för regionernas kunskapsstöd kan användas i den nationella utvärderingen för att belysa huruvida den vård som ges är evidensbaserad och jämlik.

Beslutet påverkar inte andra nationella riktlinjer

Bedömningen att inte göra en uppdatering gäller bara för hjärt-kärlområdet och det behov som finns av vägledning där. Beslutet påverkar således inte arbetet med nationella riktlinjer inom andra områden.

Beslutet visar på förmåga att våga ompröva beslut

För Socialstyrelsen är det viktigt att vi gör så stor nytta som möjligt. I det ligger att våga ompröva vår bedömning om förutsättningarna ändras. När arbetet inleddes i början av 2021 var vår bedömning att det fanns ett vägledningsbehov som kunde mötas av en uppdatering av de nationella riktlinjerna. Nu finns det grund för en annan bedömning.

Status för riktlinjerna

Socialstyrelsen kommer i nuläget inte att uppdatera de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård så som tidigare planerats till våren 2024.

Därför tar vi fram riktlinjerna

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att ta fram nationella riktlinjer. Detta för att hälso- och sjukvården (inklusive tandvården) och socialtjänsten ska kunna erbjuda en mer kunskapsbaserad och jämlik vård och omsorg.

De nationella riktlinjerna hjälper hälso- och sjukvården att ge vård som är effektiv, enhetlig och ger största möjliga nytta för patienten, till en rimlig kostnad.

På sidan Så tar vi fram riktlinjerna finns mer information om hur vi tar fram riktlinjerna.

Så berörs vårdgivare och beslutsfattare

Riktlinjerna ska ge vägledning för beslut på gruppnivå i styrnings- och ledningsfrågor. De kan till exempel vara underlag när du som beslutsfattare fördelar resurser, eller när hälso- och sjukvården ska ändra ett arbetssätt eller en organisation. De kan också vara underlag för regionala och lokala vårdprogram.

Riktlinjerna tydliggör att vissa behandlingar eller insatser bör införas eller få ökade resurser, medan andra bör minskas eller avvecklas. De är ett stöd i att fördela resurserna bättre efter olika gruppers behov.

Så berörs patienterna och deras närstående

Riktlinjerna lyfter fram viktiga utvecklingsfrågor i vården vid hjärt-kärlsjukdomar. De är dock inte heltäckande och inte tänkta som stöd för beslut om enskilda individer. Du som patient eller anhörig kan läsa riktlinjerna för att ta reda på vilken vård som bör erbjudas mer eller mindre än i dag, men det är inte säkert att riktlinjerna tar upp den vård som just du eller en anhörig till dig behöver. Målet är att hälso- och sjukvården och social-tjänsten ska kunna erbjuda en kunskapsbaserad, god och säker vård och omsorg, som är likvärdig oavsett var i landet du bor, eftersom regionerna och kommunerna får samma kunskap att utgå från.

Så följs riktlinjerna upp

Vi utvärderar kvaliteten i hälso- och sjukvården, bland annat utifrån rekommendationerna i våra nationella riktlinjer. Utvärderingarna riktar sig till beslutsfattare på olika nivåer och pekar på vad som behöver förbättras.

Informationsmaterial
Vad är nationella riktlinjer?Artikelnummer: 2013-9-17|Publicerad: 2013-01-01
Beställ

Kontakt

Övergripande frågor om riktlinjerna

Kontakt

Anastasia Simi, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 41 49
Senast uppdaterad:
Publicerad: