Akut och kronisk njursvikt för njurmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska erhålla gedigna kunskaper om utredning, diagnostik, behandling och konsekvenser av akut och kronisk njursvikt.

Målgrupp
Medicinska njursjukdomar, Njurmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 4, 5, 6, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7, c8, c9
Till viss del: c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera prerenal, renal respektive postrenal njursvikt och utifrån detta initiera adekvata åtgärder.
  • Ingående redogöra för mekanismer bakom rubbningar i vätske-, elektrolyt- och syra-basbalansen.
  • Självständigt behandla rubbningar i vätske-, elektrolyt- och syra-basbalansen vid njursvikt.
  • Bedöma indikationer för dialys och fastställa adekvat vårdnivå.
  • Bedöma indikationer och kontraindikationer för njurbiopsi.
  • Bedöma användning och dosering av läkemedel och röntgen-kontrastmedel vid nedsatt njurfunktion samt vidta förebyggande åtgärder och behandlingar.
  • Redogöra för för- och nackdelar med olika metoder för såväl mätning av glomerulär filtrationshastighet (GFR) som uppskattning av GFR med olika formler (eGFR).
  • Redogöra för klassificering av kronisk njurfunktionsnedsättning enligt Chronic Kidney Disease (CKD) stadie 1-5.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Publicerad: