Akuta, livshotande infektioner för infektionsläkare

Syftet är att deltagaren ska öka sin kompetens i att handlägga patienter med akuta, livshotande infektioner samt att kunna agera som infektionskonsult på en intensivvårdsavdelning. Utöver det ska deltagaren fördjupa sina kunskaper om svikt av vitala funktioner vid livshotande infektioner och dess bakomliggande patofysiologi.

Målgrupp
Infektionsmedicin, Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3
Till viss del: 1, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: c1, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva etiologi, patogenes och värdens svar vid svår infektion.
  • Bedöma symtom och allvarlighetsgrad samt identifiera patienter med ökad risk för svår infektion.
  • Resonera kring diagnostik och behandling av svikt av vitala funktioner.
  • Tillämpa adekvata diagnostiska metoder samt tolka mikrobiologiska svar.
  • Behandla livshotande infektioner utifrån fokus, etiologi och resistensläge 
  • Beakta etiska aspekter vid svåra sjukdomstillstånd.
  • Tillämpa smittskyddslagen som en del i det förebyggande infektionsarbetet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: