Akutpediatrik

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretisk baskunskap inom akut pediatrik och bör i första hand vara inriktad på att täcka de essentiella områdena inför jourtjänstgöring inom pediatrik. Vissa moment bör tränas praktiskt till exempel vid ett kliniskt träningscentrum. Kurser i detta ämne bör ges som sammanhållen kurs, eventuellt med webbaserat inslag.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2
Till viss del: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2
Till viss del: c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera och behandla akut obstruktiv lungsjukdom, pneumoni, otit och otosalpingit, UVI, gastroenterit inklusive dehydrering, rubbningar i vätske- och elektrolytbalansen, feberkramper, epileptiska anfall, syncope, apné och livlöshetsattack, intoxikationer, akut buk, kroniska och återkommande buksmärtor, bristande viktuppgång och uppfödningssvårigheter, hypoglykemi (inklusive neonatal), neonatal ikterus, huvudvärk, commotio, blod i avföringen, hudutslag, akut allergisk reaktion och anafylaxi), sinuit och ethmoidit, sepsis (septikemi), diabetesdebut, akuta diabeteskomplikationer, anemi, lymfkörtelförstoring.
  • Diagnostisera och initialt behandla medvetslöshet, hjärtsvikt och arytmi, akut njursvikt, akut leversvikt, akut andningssvikt, hepatit, svår hypertoni, epiglottit, tracheit, främmande kropp i luftvägar, status astmaticus, status epilepticus, meningit och encefalit, osteomyelit, artrit och spondylit, akuta endokrina tillstånd, akut och kronisk smärta, ormbett och drunkningstillbud.
  • I samråd med bakjour initialt omhänderta plötsliga dödsfall hos barn, inklusive plötslig spädbarnsdöd (sudden infant death syndrome, SIDS) och barn som far illa.
  • Utföra urinprovtagning inklusive blåspunktion, lumbalpunktion, inhalationsbehandling samt utföra och leda A-HLR på barn i olika åldrar inklusive neonatal HLR.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: