Ångestsjukdomar

Ångestsjukdomar är vanliga och ofta svårt funktionsnedsättande men med rätt behandling är prognosen god.

Kurser i ämnet syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda och behandla och ha en ökad förståelse för människan med ångestsyndrom. Utifrån vetenskaplig evidens utvecklas den blivande psykiaterns kunskap om strukturerad diagnostik, symtom- och funktionsskattning, psykologiska och farmakologiska behandlingsprinciper samt metoder för utvärdering och uppföljning.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 13, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, c1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för förekomst av de olika ångestsyndromen samt uppkomstmekanismer för ångestsjukdomar utifrån hjärnfunktion och inlärningspsykologi.
 • Tillämpa strukturerad intervju utifrån DSM-kriterier och använda resultatet i klinisk diagnostik.
 • Utreda med avseende på psykiatrisk samsjuklighet och eventuell utlösande eller bidragande somatisk genes.
 • Välja och använda adekvata skattningsinstrument för symtom och funktionsnivå samt värdera dess resultat.
 • Avgöra när beteendeanalys ska göras.
 • Tillämpa gällande behandlingsalgoritmer för den enskilde patienten samt utvärdera valda behandlingsinsatser.
 • Förklara grundläggande begrepp och principer inom KBT samt själv kunna tillämpa enklare tekniker och rådgivning.
 • Hänvisa patienten till lämplig KBT-behandling (självhjälps-, grupp-, internet- och individuell behandling).
 • Motivera val av, ordinera och följa upp farmakologisk behandling samt för patienten redogöra för farmakodynamik, behandlingseffekter och biverkningar.
 • Föreslå behandlingsalternativ vid terapirefraktära ångesttillstånd samt ge exempel på och söka kunskap om behandlingsmetoder under utveckling.
 • Medverka i anhörig- och patientutbildning samt utbildning av vårdgrannar, personal och allmänhet. Hänvisa till brukarorganisationer, litteratur och webbaserad information.

Bemötande:

 • På ett professionellt och förtroendeingivande sätt inge hopp och skapa trygghet utan att kompromettera objektiviteten.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: