Antibiotika och antivirala medel

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska tillägna sig grundläggande kunskap om antibiotika och antivirala medel och deras kliniska användningsområden.

Målgrupp
Klinisk bakteriologi och virologi, Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7
Till viss del: 2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Översiktligt beskriva utvecklingen av antibiotika och antivirala medel.
 • Redogöra för olika medels verkningsmekanismer.
 • Bedöma indikationer och kontraindikationer och värdera olika behandlingsalternativ, till exempel avseende barn och gravida.
 • Tillämpa farmakodynamiska och farmakokinetiska principer för exempelvis dosering och koncentrationsbestämning.
 • Redogöra för vanliga och potentiellt farliga interaktioner.
 • Värdera biverkningar baserat på kunskap om medlets biverkningsprofil.
 • Redogöra för antibiotikas påverkan på normalfloran och dess konsekvenser.
 • Redogöra för olika resistensmekanismer.
 • Beskriva resistensläget i Sverige och världen och beskriva var aktuell information kan hämtas.
 • Tillämpa strategier för profylax vid operativa åtgärder samt efter exposition.
 • Översiktligt beskriva nya strategier för att behandla eller förebygga infektioner.
 • Redogöra för läkemedels kretslopp och inverkan på miljön.
 • Redogöra för hälsoekonomiska aspekter relevanta för behandling med antibiotika och antivirala medel.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: