Arbetets sjukdomar

ST- läkaren ska ha förståelse för hur faktorer i arbetsmiljön påverkar hälsan under hela livsloppet. ST-läkaren ska aktivt kunna genomföra arbetsmedicinska utredningar på såväl individ- som gruppnivå.

Målgrupp
Arbets- och miljömedicin och Arbetsmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 7
Till viss del: 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3, c4, c6, c11
Till viss del: c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Bedöma samband mellan exponering för kemiska, fysiska, psykosociala riskfaktorer i arbetsmiljön och ohälsa (muskuloskeletala sjukdomar, psykisk ohälsa, bullerskador, vibrationsskador, hudsjukdomar, luftvägssjukdomar och malignitet).
  • Utreda ovan beskrivna samband på individ- och på gruppnivå.
  • Redogöra för hur man identifierar, kontrollerar och värderar riskfaktorer i arbetet, generellt samt med särskild hänsyn till känsliga grupper.
  • Redogöra för återgärder för att förbättra ogynnsamma arbetsförhållanden på individ- och gruppnivå.
  • Beskriva myndigheters och andra aktörers roll, lagstiftning inom området samt möjligheter till förebyggande arbete.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: