Arbetssätt och kommunikation för allergologer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska utveckla sin kommunikativa förmåga gentemot patienter, närstående, kollegor och övriga medarbetare.

Målgrupp
Allergologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 13, 14, 15
Till viss del: 11, 12, 18

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1
Till viss del: b4, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Kommunicera med patienter, närstående och vårdpersonal kring allergologiska riskbedömningar och 
    behandlingsstrategier.
  • Hantera situationer där läkare och patient har skilda uppfattningar och synsätt kring allergiska eller misstänkt allergiska reaktioner.
  • Diskutera kring redskap för att kommunicera en helhetsbedömning till patienten som tar hänsyn till somatiska, psykologiska och sociala aspekter av överkänslighetsreaktioner.
  • Diskutera psykiatriska differentialdiagnoser såsom olika former av ångestsyndrom, somatiseringssyndrom och ätstörningar.
  • Diskutera betydelsen av kollegialt stöd vid svåra och komplexa bedömningar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: