Astma och KOL – Obstruktiva lungsjukdomar för lungmedicinare

Kurser inom detta ämne syftar till att ST-läkaren självständigt ska kunna diagnostisera och handlägga såväl astma som KOL. ST-läkaren ska kunna ta hänsyn till hälsoekonomiska och etiska aspekter samt primär- och sekundärprevention.

Målgrupp
Lungsjukdomar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4
Till viss del: 1, 2, 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c1, c2, c3, c4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för epidemiologi, etiologi, riskfaktorer, patofysiologi, symtom, differentialdiagnoser, undersökningsmetoder, diagnoskriterier, behandlingsprinciper och prognos vid obstruktiva lungsjukdomar.
  • Redogöra för sammanhanget mellan miljöfaktorer, immunologiska mekanismer, luftvägarnas fysiologi och patofysiologi samt läkemedelseffekter.
  • Tolka undersökningar såsom FeNO (utandat kväveoxid), spirometri, diffusionskapacitet, pulsoximetri och röntgen.
  • Redogöra för utförandet av test för bronkiell hyperreaktivitet genom bronkiell provokation med histamin, metakolin och mannitol.
  • Redogöra för indikationer för allergiutredning och tolka innebörden av provsvaren.
  • Redogöra för riktlinjer för vården av patienter med astma och KOL.
  • Initiera och tillämpa adekvat farmakologisk och icke-farmakologisk behandling samt optimering av behandling vid obstruktiva lungsjukdomar.
  • Redogöra för innehåll, planering och genomförande av rehabilitering och fysisk aktivitet vid astma respektive KOL.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: