Avancerad smärtbehandling

Smärta är ett vanligt symtom för vilket människor söker akutsjukvård, och sent insatt eller otillräcklig smärtstillning är en vanlig orsak till att patienter är missnöjda med akutbesöket.

Kurser i avancerad smärtstillning syftar till att ge ST-läkaren kompetens att bedöma och behandla patienters smärta. Kurser i ämnet ger också kompetens att utvärdera smärtbehandling av enskilda patienter samt utvärdera akutenhetens rutiner för smärtbehandling med vetenskapligt stöd.

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6
Till viss del: 4, 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Ta en smärtanamnes, bedöma smärta i status och bedöma orsak och mekanismer hos patient med akut smärta, eller akut förvärrad kronisk smärta.
 • Redogöra för analgetikas och anxiolytikas farmakokinetik, farmakodynamik, kontraindikationer, biverkningar, interaktioner, överdosering och antidoter.
 • Behandla på akutenheten förekommande smärttillstånd med relevanta icke-farmakologiska metoder (inte begränsat till följande exempel):
  - stödja patientens copingstrategier, minska patientens rädsla
  - behandla den bakomliggande smärtorsaken (reponera, dränera, tappa...)
  - immobilisera, kylbehandla, positionera (högläge) 
 • Behandla på akutenheten förekommande smärttillstånd med lokalt och systemiskt verkande läkemedel på ett adekvat sätt utifrån smärtorsak, förväntad duration vårdplan och vårdnivå, också omfattande:
  - smärt- och ångestlindring hos patienter med instabila vitala funktioner och patienter i livets slutskede 
  - barn, äldre, gravida
  - patienter med psykogen smärta
  - smärtbehandling hos opioidtillvänjda patienter (oavsett orsak), patienter med läkemedelsberoende eller patienter på partiella opioidantagonister (metadon, subutex).
 • Anlägga aktuella perifera nervblockader och utföra ytlig procedursedering med bibehållen spontanandning.
 • Utvärdera genomförd smärtbehandling, söka och presentera vetenskapligt stöd för kritik och förbättringsförslag.
 • Analysera smärtbehandlingsrutinerna vid den egna akutenheten, inklusive omvårdnadspersonalens åtgärder, och skapa förbättringsförslag.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: